Громадське харчування для України
Для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, на підприємствах громадського харчування
Автоматизуйте бухгалтерський і податковий облік власного:
 • ресторану
 • кафе
 • бару
 • закладу швидкого харчування (fast-food)
 • їдальні
або мережі
Ознайомтесь із основними функціональними можливостями
Облік «від документа» і типові операції
Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, відповідних первинним бухгалтерським документам.

Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок.

Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, легко і швидко настроюється користувачем.
Ведення обліку діяльності декількох організацій
Рішення дозволяє вести бухгалтерський і податковий облік одночасно по декількох організаціях в загальній інформаційній базі.
Це зручно, якщо господарська діяльність цих організацій тісно пов'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) та інших облікових одиниць, а обов'язкову звітність формувати роздільно.

Кожна юридична особа організації може мати свою облікову політику і застосовувати свій режим оподаткування.

Передбачена можливість обліку господарських операцій в іноземній валюті та умовних одиницях, облік додаткових витрат.
Нормативно-довідкова інформація виробничих запасів
Багаторівневий довідник номенклатури, дозволяє зберігати структурований список страв, заготовок і продуктів.

Додані види номенклатури: блюдо, заготівля, матеріал, продукція, технологічний.

Введено додаткові одиниці виміру.
Облік матеріально-виробничих запасів
Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(с)БО 9 «Запаси» та методичних вказівок щодо його застосування.

Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:
 • по середній собівартості;
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО).
Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік.
Наявність даної можливості дозволяє окремо враховувати товари одного і того ж найменування, що надійшли в різний час і за різними цінами.

Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського і податкового обліку і для кожної організації.
Складський облік
По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік.

У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського і податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані.

Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

В рішенні реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбивається виявлення надлишків і списання недостач.

Для кожного складу може бути визначена матеріально-відповідальна особа. Одночасно для одного складу може бути призначено одна відповідальна особа; історія призначення відповідальних осіб зберігається.

Інвентаризацію запасів можна зробити як за складом, так і по матеріально-відповідальній особі.
Приготування страв і списання інгредієнтів
Для страви можна використовувати кілька рецептур з можливістю вибору потрібної в момент приготування.

При цьому допускається використання схеми "страва у страві". Кількість рівнів вкладеності не обмежена.

Склад страви і технологія її приготування зберігаються в документі "Рецептура". Для цього документа передбачено друковані форми "Калькуляційна картка" і "Технологічна карта".

Для інгредієнтів, що входять до складу страви, можна вказати список замін продуктів (аналогів). Цей список використовується при нестачі вихідного продукту і враховується при списанні продуктів і складанні калькуляційних карток.

Вихідний продукт і його аналог можуть бути взаємозамінні.

Приготування страв і списання продуктів оформлюється документом "Випуск продукції". За допомогою цього ж документа можна отримати звіти про брак інгредієнтів, необхідних для приготування зазначених страв.
Розбирання
У рішенні підтримується операція розбирання. Наприклад, це може бути розжилування м'ясної туші. Для оброблення також передбачена рецептура. Підтримується облік заготовок, облік виробничих витрат, сезонності.
Облік і списання спецій
У рішенні розроблений особливий режим обліку продуктів, витрата яких в перерахунку на одну порцію надзвичайно мала.

До числа таких продуктів можна віднести, наприклад, спеції, сіль, цукор.

Щоб уникнути похибки округлення, при оформленні приготування страв ці продукти не списуються, а накопичуються в спеціальному регістрі Спеції.

Ці продукти списуються в кінці звітного періоду документом Списання спецій.
Облік торгових операцій
Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг.

При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, оформлюються накладні і податкові накладні.

Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками.

Облік на роздрібних складах можна вести з використанням рахунку 285 "Торгова націнка". Також дані про продажі можуть бути завантажені з фронт-офісних систем.

Може здійснюватися інвентаризація складу і роздрібних точок.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальнику.

В конфыгурації підтримується використання декількох типів цін, наприклад: "оптова", "дрібнооптова", "роздрібна", "закупівельна" і т.п. Це спрощує відображення операцій надходження і реалізації.
Використання різних варіантів обліку та списання інгредієнтів
Рахунки, на яких обліковуються товарно-матеріальні цінності, можуть бути співставлені з різними видами номенклатури.

Кожному виду номенклатури (товар, блюдо, матеріал) можна встановити свої рахунки обліку, що дозволить списувати у виробництво не тільки товари з 28-го рахунку, а й матеріали з 201-го.
Облік комісійної торгівлі
Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові).

Підтримується відображення операцій з передачі товарів на субкомісію.

При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.
Облік операцій з тарою
Автоматизовані операції по обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.
Облік банківських і касових операцій
Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів та валютних операцій.

Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів.

Автоматизовані операції по розрахунках з постачальниками, покупцями і підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок і отримання готівки по грошовому чеку, придбання і продаж іноземної валюти, виплата (перерахування) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати.

При відображенні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату.

На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.
Облік розрахунків з контрагентами
Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях та іноземній валюті.

Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично.

Розрахунки з контрагентами можна вести за договором вцілому або з вказівкою конкретних документів розрахунків.

Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.
Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів
Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(с)БО 7 "Основні засоби", П(с)БО 8 "Нематеріальні активи", П(с)БО 9 "Запаси".

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація.

Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку.

Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовані операції введення в експлуатацію і списання з експлуатації.
Облік основного і допоміжного виробництва
Автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини.

Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю.

В кінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.
Облік напівфабрикатів
Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.
Облік непрямих витрат
Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до П(с)БО 16 "Витрати".

При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг).

Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу:
 • обсяг випуску
 • планова собівартість
 • оплата праці
 • матеріальні витрати
 • виручка
 • прямі витрати
 • окремі статті прямих витрат
Облік ПДВ
Рішення дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.

У конфігурації реалізовані дві методики розрахунку податкової бази ( "першої події") з ПДВ: оперативний розрахунок при проведенні документів і відкладене визначення податкових зобов'язань / кредиту в кінці періоду.

Для контролю коректності податкового кредиту, показаного при надходженні, одночасно з бухгалтерським ведеться податковий облік запасів.
  Облік заробітної плати та кадровий облік
  В рішенні ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників за основним місцем роботи і за сумісництвом, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опціонально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято).

  Забезпечується формування типових форм по трудовому законодавству.
  автоматизовані:
  • нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу, іншим нарахуванням і утриманням з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування
  • ведення взаєморозрахунків з працівниками до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників
  • депонування
  • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій
  • формування відповідних звітів (по ПДФО, ЄСВ).
  При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:
  • інвалідів
  • пенсіонерів
  • шахтарів
  • податкових нерезидентів.
  Підтримка різних схем оподаткування
  В рішенні підтримуються наступні схеми оподаткування:
  • податок на прибуток і податок на додану вартість
  • податок на прибуток без податку на додану вартість
  • єдиний податок і податок на додану вартість
  • єдиний податок без податку на додану вартість
  • єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.
  Податковий облік з податку на прибуток
  Для ведення бухгалтерського і податкового обліку (по податку на прибуток) використовується один і той же план рахунків.

  При веденні бухгалтерського і податкового обліку використовується одна і та ж класифікація активів, доходів і витрат.

  Здійснюється роздільна вартісна оцінка активів, доходів і витрат для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку.

  Доходи і витрати визнаються в податковому обліку відповідно до розділу 3 Податкового кодексу України.

  За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація з податку на прибуток.
  Єдиний податок
  В рішеннє підтримується реєстрація господарських операцій підприємств і фізичних осіб - платників єдиного податку в книзі обліку доходів і витрат.

  Книга обліку доходів і витрат формується автоматично як для юридичних, так і для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.
  Завершуючі операції місяця
  Автоматизовані регламентні операції, виконувані наприцінці місяця, в тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів і інші.

  До складу рішення входить набір звітів "Довідки-розрахунки", що відображають розрахунки, пов'язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: "Розподіл непрямих витрат", "Переоцінка валютних коштів" та інші.
  Управлінські і бухгалтерські звіти
  Рішення надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишкам, оборотам рахунків і по проводках в найрізноманітніших розрізах.

  У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

  Також передбачений широкий набір управлінських звітів, в тому числі:
  • Калькуляції за період
  • Контрольний розрахунок витрат продуктів
  • Витрата спецій
  • Товарний звіт
  • Склад рецептур
  • Витрата продуктів
  • Аналіз випуску продукції
  • Аналіз продажів
  • Аналіз продажів і списань
  • Забірний лист
  • Відомість залишків продуктів
  • Залишки ТМЦ
  • Залишки і обороти ТМЦ
  Регламентована звітність
  В рішення включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.

  Регламентована звітність, що подається до податкових органів, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ (у файли з розширенням XML).

  Так звані «схеми» (файли з розширенням * .xsd), по яких відбувається формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з набором регламентованої звітності.

  Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності "Fredo Звіт" (СЕЗ). Сервіс надає можливість безпосередньо з конфігурації:
  • сформувати регламентовану звітність в різні державні органи;
  • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;
  • зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом;
  • відправити звіти до контролюючих органів та отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням;
  • зберегти на електронних носіях;
  • отримувати розшифровки показників звітів з рішення.
  Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс "Fredo Звіт".

  Тісна інтеграція сервісу "Fredo Звіт" з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів в програмі.
  Сервісні можливості
  "Монітор бухгалтера" дозволяє оперативно і в зручній формі одержувати дані по залишках на розрахункових рахунках і в касі, про суми дебіторської та кредиторської заборгованості.

  "Експрес-перевірка ведення обліку" забезпечує аналіз даних на відповідність закладеній у програмі методології обліку та законодавству, допомагає виявити помилки у веденні обліку, підказує можливі причини виникнення помилок і дає рекомендації щодо їх виправлення.

  Рішення також включає наступні сервісні можливості:
  • завантаження номенклатури, її одиниць виміру, її аналогів і рецептур зі «Збірник рецептур».
  • повнотекстовий пошук даних - пошук довільного тексту по всіх об'єктах конфігурації (документам, довідникам і т.д.).
  • завантаження курсів валют з Інтернету.
  • підготовка листа у відділ технічної підтримки.
  • вбудований поштовий клієнт.
  • автоматична перевірка і встановлення оновлень через Інтернет (для конфігурацій без доопрацювань).
  Засоби для швидкого освоєння
  "Стартовий помічник" призначений для введення основних відомостей, необхідних для початку роботи з програмою.

  "Панель функцій" допомагає початківцям користувачам освоювати програму швидше, а досвідченим користувачам ефективніше виконувати щоденні завдання. Основні розділи обліку (Банк, Каса, Виробництво, Зарплата) представлені у вигляді схем роботи і містять візуальне уявлення послідовності операцій.

  "Поради користувачам" для самостійного освоєння програми: відображення в програмі господарських операцій, оформлення документів, заповнення довідників і формування звітів.
  Вартість
  Основна поставка
  від 11 700 грн
  на 1 робоче місце
  Додаткова ліцензія
  від 5 880 грн
  за 1 робоче місце
  Замовити
  Для оформлення замовлення залиште контактні дані
  Як до Ваc звертатись?
  Ваша електронна адреса
  Ваш контактний телефон
  *Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних
  Замовити
  Для оформлення замовлення залиште контактні дані
  Як до Ваc звертатись?
  Ваша електронна адреса
  Ваш контактний телефон
  *Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних
  Залишились запитання?
  Залиште контактні дані і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом
  Як до Ваc звертатись?
  Ваша електронна адреса
  Ваш телефон
  Завантаження файлів
  Можливо завантажити до 10 файлів
  Коментарі
  *Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних