Автоматизація бізнесу > Продукти > MES Оперативне управління виробництвом - Своя справа

MES Оперативне управління виробництвом - Своя справа

01.10.2020

MES Оперативне управління виробництвом

Для вирішення завдань синхронізації, координації, аналізу та оптимізації випуску продукції в рамках будь-якого виробництва
Вирішить задачі поопераційної оптимізації та управління

Продукт призначений для використання

в наступних підрозділах виробничого підприємства
 • Планово-економічний відділ
 • Виробничо-диспетчерський відділ
 • Відділ матеріально-технічного забезпечення
 • Відділ технічного контролю
 • Відділ кадрів та заробітної плати
 • Відділ головного конструктора
 • Відділ головного технолога
 • Виробничі підрозділи

Продукт дозволяє

1
Фахівцям планово-економічного відділу
Планувати обсяги виробництва, контролювати терміни виконання плану, контролювати обсяги відрядної заробітної плати робітників
2
Фахівцям виробничо-диспетчерського відділу
Vоделювати виробничу програму, формувати маршрути виробництва, здійснювати оперативний контроль виробництва, контролювати терміни виконання технологічних операцій
3
Фахівцям відділу матеріально-технічного забезпечення
Отримувати графіки потреби в матеріалах і напівфабрикатах, фіксувати передачу матеріалів у виробництво
4
Фахівцям відділу технічного контролю
Враховувати брак в ході виготовлення виробів, контролювати показники якості і їх зміну на всіх етапах виробництва
5
Менеджерам з продажу
Отримувати інформацію про можливості виконання замовлення в задані покупцем терміни
6
Начальникам виробництв
Отримувати інформацію про заплановані операції, призначати виконавців, контролювати виконання технологічних операцій
7
Робочим
Оперативно отримувати план робіт на зміну, відображати виконання операцій

Поліпшення техніко-економічних показників виробництва

при впровадженні системи оперативного управління виробництвом досягається за рахунок
Скорочення та раціоналізація
Скорочення часу виконання замовлень шляхом раціонального завантаження устаткування, зниження обсягів непродуктивного праці, зменшення простоїв і часу зберігання підлягають обробці матеріалів
Вдосконалення та спрощення
Вдосконалення системи обліку та звітності, спрощення та впорядкування виробничого документообігу

Переваги та вигоди впровадження рішення

Керування портфелем виробничих замовлень
Зовнішні та внутрішні виробничі замовлення призначені для оформлення кількісних і календарних потреб в продукції і напівфабрикатах.

Терміни виконання виробничих замовлень розраховуються виходячи з фактичних можливостей виробництва, і коригуються при відображенні виконання операцій.
Оперативне планування виробництва
Основними завданнями підсистеми оперативне планування виробництва є:
 • Формування виробничої програми
 • Формування розкладу відповідно до заданих критеріїв оптимізації, для виконання заданого обсягу робіт з урахуванням обмежень і сформованої виробничої ситуації на момент розрахунку
 • Контроль термінів виконання контрольних значень (замовлень, маршрутних листів, технологічних операцій)
 • Оперативний контроль виробництва і реагування на відхилення від заданого графіка, перерахунок розкладу для відображення управлінських рішень.
Для вирішення завдання побудови розкладу застосовується математичний апарат теорії розкладів, зокрема евристичний алгоритм, що поєднує жадібні стратегії і стратегії обмеженого перебору, елементи теорії графів.

Розглядається окремий випадок побудови розкладу виконання робіт з урахуванням відносин передування і обмежень на ресурси, з перериваннями обслуговування вимог (PRCPSP - Preemption Resource-Constrained Project Scheduling Problem).

Алгоритм дозволяє розміщувати технологічні операції на осі часу робочих центрів без дискретних інтервалів, з урахуванням наступних обмежень:
 • Умови передування технологічних операцій.
 • Доступність основних робочих центрів.
Формування виробничої програми
Виробнича програма дозволяє згрупувати джерела даних планування виробництва і на підставі цих даних виконати розвузлування, сформувати партії запуску, маршрути виробництва і потреби операцій маршрутів.

При формуванні виробничої програми враховуються такі параметри, як: специфікації, технологічні карти, кратність, мінімальні партії запуску, умови передування.

Документ "Виробнича програма" не складає розклад завантаження робочих центрів, а тільки формує маршрути виробництва. Результатом документа є безліч операцій, послідовностей їх виконання, залежностей, нормативного часу їх виконання.

Виробнича програма не містить горизонту планування, а тільки додає до поточних невиконаних операцій нову безліч технологічних операцій з умовами виконання (в тому числі директивні терміни виконання). Механізм побудови розкладу розподіляє всю безліч операцій і прагне розташувати операції з мінімально можливим часом відхилень від директивних.
Планування графіка виробництва
Об'єктом планування є технологічні операції виробничої програми. Технологічні операції виробничої програми і залежності між ними, формуються на підставі даних джерел планування з урахуванням технології виготовлення. Технологічні операції виробничої програми містять необхідну інформацію про нормативні терміни виконання, залежності від інших операцій, а також іншу аналітичну інформацію (замовлення на виробництво і т.п.).

Механізми оперативного планування виробництва дозволяють розмістити безліч технологічних операцій виробничої програми на графіку завантаження робочих центрів відповідно до графіків роботи робочих центрів, а також з урахуванням обраних обмежень і критеріїв оптимізації.
Варіанти розподілу операцій
Розподіл технологічних операцій проводиться з урахуванням встановлених пріоритетів.
Підтримувані варіанти розподілу технологічних операцій:
 • Пряме планування - від перших до останніх операцій в технологічному маршруті.
 • Зворотнє планування - від останніх до перших операцій в технологічному маршруті.
Перепланування графіку виробництва
У випадках виникнення браку, поломки обладнання, відставання від планових показників часу виконання операцій, відбувається відхилення від графіка виробництва, для актуалізації даних по виробництву вироби необхідно здійснити перепланування графіка виробництва.

Основна мета диспетчеризації - забезпечення і підтримка нормального плину виробничого процесу без збоїв і без порушень прийнятого на підприємстві виробничого циклу, відстеження виконання планів випуску готової продукції на всіх стадіях її виготовлення.

Формування реального оперативного плану виробництва неможливо без зворотного зв'язку про хід виконання запланованих операцій. Основними завданнями підсистеми диспетчеризації виробництва є:
 • Формування завдань на виконання технологічних операцій.
 • Оперативне відображення ходу виконання операцій.
 • Контроль термінів виконання технологічних операцій.
 • Формування документів випуску.
Формування змінно-добових завдань
Оперативний план виробництва є джерелом даних для призначення виконання робіт робочим центрам, на підставі яких на короткостроковий період (зміна, доба) формується документ змінно-добове завдання.

Склад робіт, час виконання, робочі центри, потреби можуть бути скориговані майстром зміни. Документ фіксує запланований час і є підставою для виконання.
Управління ходом виконання операцій
Інструмент призначений для навігації по призначеним до виконання операціям та управління ходом виробництва в реальному режимі часу. З урахуванням встановлених відборів (в тому числі передбачена робота зі сканерами штрихкодів), для кожної операції відображається необхідна інформація:
 • Позначення технологічної операції з прив'язкою до робочого центру і нормативного часу виконання.
 • Семафорна система стану виконання, часу виконання.
Інструмент дозволяє змінювати стан виконання (початок, перерва, завершення і т.п.), відображати завершення або відмову від виконання операції, здійснювати контроль виробництва продукції. Передбачена можливість групової обробки операцій. Зміна станів виконання операцій відбивається на графіку завантаження устаткування.

Операції, що не виконані з будь-яких причин, при виконанні процедури перепланування повторно розміщуються на графіку завантаження устаткування і плануються до виконання.
Відображення факту виконання операції
При завершенні або відмові від виконання фіксується наступна інформація:
 • Фактичний термін виконання.
 • Виконавець (передбачена можливість відображення кількох виконавців із зазначенням КТУ) і сума до нарахування.
 • Вхідні / вихідні ресурси.
Інформація заповнюється автоматично і може бути змінена.
Формування нарядів на роботу
Технологічний процес, прописаний в маршрутних картах, може не завжди проходити в одному цеху. У разі якщо виконується кооперація всередині заводу, тобто деталь віддається на обробку в інший його підрозділ, цехом-здавачем виписується вихідний робочий наряд, який разом з деталлю віддається в цех-виконавець.

Доплатні наряди - це наряди, за якими оплачуються роботи, пов'язані з виробництвом основної продукції, на які виписуються маршрутні карти, в тих випадках, коли виникає необхідність в непередбачених маршрутною картою технологічних операціях.

Робочі наряди - це наряди, за якими оплачується робота, на яку не передбачена виписка маршрутних карт.
Формування документів випуску
В системі реалізована можливість налаштування регламентних завдань для розсилки звітів відповідальним осібам. Можливе використання різних налаштувань звітів для відправки різним відповідальним.

Для відображення оперативного випуску продукції і вироблення по відрядній заробітній платі в конфігурації передбачені документи майстра зміни: "Звіт майстра зміни", "Звіти про склад зміни" і "Відрядний наряд".

Документ "Звіт майстра зміни" призначений для оперативного відображення відомостей про:
 • випуск продукції за зміну;
 • кількість витрачених протягом зміни матеріалів.
Для оперативного обліку часу, відпрацьованого співробітниками підприємства, призначений документ "Звіт про склад зміни".
Документ "Звіт про склад зміни" дозволяє відобразити дані про співробітників, які працювали в зміні, а також тих, хто повинен був працювати, але був відсутній. Для кожного співробітника можна вказати ознаку явки, час явки і фактично відпрацьований час. Якщо працівник був відсутній, можливо вказати причину неявки і заміну співробітника.

Документ "Відрядний наряд" призначений для реєстрації фактичного відрядного виробітку в управлінському, бухгалтерському та податковому обліку витрат, а також для цілей обчислення заробітної плати:
 • з одного боку, в документі описуються виконані за нарядом роботи;
 • з іншого боку, визначається склад виконавців (наприклад, бригада робітників), які виконали роботу.
Управління даними про вироби
Управління даними про склад продукції і напівфабрикатів, про маршруті проходження виробів по виробничих підрозділах і складах - це важливий елемент процесу управління виробництвом, за допомогою якого здійснюється організація і планування виробництва.

Основним засобом планування матеріальних витрат на виготовлення продукції є специфікація.

Специфікація містить перелік матеріалів та інших складових, що використовуються при виробництві виробу. Всі описи матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих і готових виробів зберігаються в інформаційній базі в загальному номенклатурному списку, що спрощує процес складання специфікацій і полегшує планування і управління.

Для кожної комплектуючої, що входить в специфікацію можна вказати, до чого буде виконуватися розрахунок її споживання (норматив) - до кількості готової продукції або до кількості основної сировини. В якості основної сировини вказується одна з комплектуючих, які входять до складу специфікації.

У специфікації може бути враховано утворення зворотних відходів в результаті випуску виробу. Зворотні відходи підлягають реєстрації як матеріали, придатні до використання в діяльності підприємства.

Можна керувати функціональністю специфікації шляхом включення / відключення видимості закладок і реквізитів в табличних частинах в формі специфікації.
Передбачено два рівня настройки функціональності специфікацій.
Перший рівень визначається налаштуваннями, які задаються для конкретного користувача. Налаштування, задані для користувача будуть використовуватися для нього за умовченням при створенні нових або відкритті існуючих специфікацій.
Другий рівень настройки - це управління функціональністю конкретної специфікації. Управління може здійснюватися користувачем в процесі роботи зі специфікацією.

Для швидкого заповнення табличних частин специфікації в них можна скопіювати або додати дані з аналогічних табличних частин інших специфікацій. Дані всіх закладок однієї специфікації можна скопіювати в іншу специфікацію або використовувати для заповнення інформацію про фактичні витрати матеріалів.

Комплектуючий або готовий виріб може складатися з будь-яких інших елементів списку номенклатури. У свою чергу, виріб може бути включено в специфікацію іншого виробу.

Специфікація може припускати кілька технологічних операцій в декількох робочих центрах. Тому мінімальним елементом опису виробничого процесу в конфігурації є технологічна карта виробництва, що представляє собою опис технологічної операції, виконуваної в робочому центрі.

Для цілей оперативного планування виробництва весь технологічний процес можна представити у вигляді послідовної комбінації технологічних карт виробництва - описів наборів технологічних операцій.

Склад об'єктів для опису структури виробів запозичений з типової конфігурації "Управління виробничим підпріємством" і при спільному використанні інформація синхронізується.
Рольовий підхід до організації робочих місць
У конфігурації реалізований рольовий підхід до організації робочих місць. Набір ролей, достатній для виконання користувачами певних функцій, відповідних посадових обов'язків, формує профіль користувача.
Інтеграція з іншими системами
Призначення даної системи - прийом і передача інформації з / в облікову або управлінську систему підприємства.

Основні функції, реалізовані в підсистемі:
 • Інтеграція з типовою конфігурацією "Управління виробничим підпріємством", для розширення функціоналу в частині оперативного управління виробництвом на операційному рівні;
 • Інтеграція з конфігурацією "PDM Управління інженернімі данімі".

Вартість

MES Оперативне управління виробництвом
99 000 грн
основна поставка
Додаткова ліцензія
від 3 300 грн
за 1 робоче місць

Нам довіряють

Відгуки
 • Первоцвіт-Фарм - це мережа аптек яка складається з більше 50 аптек які знаходяться в місті Житомир.
  За більш як 5 років роботи ми автоматизували всі аптеки та налагодили управлінський облік.
  За допомого програми Бухгалтерія було автоматизовано такі ділянки обліку:
  - податковий облік;
  - бухгалтнерський облік;
  - управління персоналом та розрахунок заробітної плати та ін.
  Первоцвіт-Фарм позитивно оцінює проведену роботу ПП "ПФ "Своя справа" так як за рахунок вповадження системи:
  - ефективність роботи збільшилась на 35%;
  - прозорість всіх операцій на підприємстві;
  - оперативний аналіз роботи.
  Дякуємо за співпрацю!
  Первоцвіт-Фарм
 • Житомирський бронетанковий завод - вид діяльності ремонт війсьвої техніки.
  З 2008 року ми працюємо з ПП "ПФ "Своя справа". За 14 плідних років роботи був автоматизований бухгалтерський та податковий облік. Розроблялися форми під специфіку роботи підприємства, а саме:
  - облік автотранспорних засобів;
  - деталізований облік незавершеного виробництва;
  - план-фактний аналіз собівартості випуску продукції та ремонту.
  - та ін.
  Ми висловлюємо свою вдячність працівникам ПП "ПФ "Своя справа" за якісну роботу та ефективне реагування на звернення!
  ЖБТЗ
Залишились запитання?
Залиште контактні дані і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом
Як до Ваc звертатись?
Ваша електронна адреса
Ваш телефон
Завантаження файлів
Можливо завантажити до 10 файлів
Коментарі
*Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних
Close
Месенджери
Telegram
WhatsApp
Viber
Messenger
Skype
Mail
Phone

Подпишитесь на наши уведомления, то Вы не пропустите важные новости, полезные статьи и выгодные акции
Виберіть розсилку

Зворотній зв’язок
Зателефонуйте нам
за номером
+38 (0412) 44-64-32
або
скористайтесь послугою
“зворотній дзвінок”
Зворотний дзвінок
Зв’яжіться з нами