PM Управління проектами
Для автоматизації управління проектами, програмами проектів і портфелями проектів на підприємствах всіх сфер діяльності
Актуально для:

 • Науково-дослідних, проектних, інститутів досліджень Машинобудівних підприємств, конструкторських бюро
 • Інжинірингових, ІТ та консалтингових компаній, системних інтеграторів
 • Проектні медіа-бізнесу (організація виставкової діяльності, ЗМІ, рекламні агентства)
 • Будь-яких інших організацій, що використовують у своїй роботі поняття: "проект", "портфель проектів" і "програма проектів"
Рішення "PM Управління проектами" - продукт, при розробці якого враховувалися світові стандарти управління проектами та портфелями проектів, а також досвід автоматизації проектно-орієнтованих підприємств.
Основні бізнес-процеси, що автоматизує рішення
Оцінка вартості проекту до початку робіт
Попередня оцінка собівартості робіт стосовно оголошеного конкурсу (тендеру).
Проектне бюджетування
Організація ефективного управління фінансами компанії із застосуванням технології проектного бюджетування, використанням БДДС (бюджетів руху грошових коштів) і БДР (бюджетів доходів і витрат).
Управління проектними договорами
Фіксація умов первинних договірних відносин, фіксація змін і додаткових угод. Установка зв'язків між календарним планом робіт за договором і календарним планом проектних робіт.
Створення бюджетів доходів і витрат і бюджету руху грошових коштів за проектом на підставі умов договору.
Моніторинг проекту за ключовими показниками ефективності. Надання оперативних даних за ключовими показниками для досягнення стратегічних і тактичних (операційних) цілей.
Планування робіт і контроль їх виконання
Забезпечення ефективного управління компанією з різними організаційними структурами (функціональна, проектна, матрична структури). Поділ зон відповідальності між керівниками проектів, керівниками проектних груп і функціональними менеджерами при плануванні робіт і контролю над їх виконанням.
Забезпечення комунікацій та взаємодії
Забезпечення комунікацій та ефективної взаємодії між проектними і функціональними службами організації.
Актуальна і достовірна інформація
Оперативне забезпечення керівного персоналу компанії актуальною і достовірною інформацією за рахунок доступу до єдиного інформаційного простору, до проектних, фінансових, первинних документів і даних.
Розподіл ресурсі і аналіз пріоритетів
Ефективний розподіл ресурсів між проектами. Об'єктивний аналіз пріоритетів проектів і оцінки ступеня впливу відхилень на виконання проектних робіт.
Управління темпами і якістю виконання проекту
Підвищення темпів і якості виконання проектів. Постійний моніторинг ходу виконання проекту, виявлення відхилень на ранніх стадіях проекту. Забезпечення керуючого персоналу компанії необхідною інформацією про виникаючі проблеми і порушення планів.
Управління ризиками
Своєчасна реакція на відхилення, що виникають в ході виконання проектних робіт.
Управління ризиками.
Підвищення ймовірності виникнення та впливу сприятливих подій і зниження ймовірності виникнення і впливу, несприятливих для проекту подій.
Аналіз та вдосконалення практик
Збір і аналіз історії робіт за проектами, вдосконалення технологій підприємства.
Акумулювання і аналіз історичних і статистичних даних, виділення "Кращих практик".
Фіксація проектних рішень для можливості їх використання на наступних проектах.
Визначення нормативів для кожного виду проектних робіт.
Функціональні можливості
Ознайомтесь більш детально із функціональними можливостями і оцініть переваги використання рішення
Планування змісту і термінів проекту
 • Планування структурної декомпозиції проекту
 • Планування контрольних подій (віх) проекту
 • Розрахунок календарного плану проекту
 • Фіксація базового плану проекту
 • Імпорт та експорт даних з / в "MS Project"
План проекту - сукупність структурної декомпозиції робіт, календарних термінів, контрольних подій і даних про залучені трудові, матеріальні і фінансові ресурси - може бути введений в систему декількома способами:
 • Ручне введення відповідних документів через панель управління проектом.
 • Завантаження / вивантаження даних проекту з / в MS Project.
 • Завантаження даних проекту з шаблону, що зберігається в системі.
Також план проекту може бути введений в систему комбінованим способом: частина даних береться з шаблону, частина завантажується з файлу MS Project, частина даних вводиться і / або коригується вручну.

Система підтримує два методи оперативного планування проектних робіт:
 • З використанням рольової структури трудових ресурсів і матричної структури управління. В цьому випадку "проектний" керівник управляє планом проекту, а "функціональний" керівник управляє виконанням робіт. Призначення трудових ресурсів на конкретні роботи проводиться з урахуванням виконуваних ролей.
 • Без використання рольової структури трудових ресурсів і матричної структури управління. В цьому випадку "проектний" керівник управляє і планом проекту, і виконанням робіт. Призначення трудових ресурсів на конкретні роботи проводиться без урахування виконуваних ролей.
Візуальний інструментарій системи дозволяє керівнику отримати інформацію про проект в різних уявленнях: табличні уявлення, дерево даних, діаграми Ганта, карта проектних віх, мережевий графік.

Контрольні точки проекту
 • Типізація контрольних точок (воріт якості, Gate)
 • Зв'язок контрольних точок (воріт якості, Gate) і фаз проекту
 • Проходження контрольних точок (воріт якості, Gate) після прийняття проектних рішень
 • Візуалізація контрольних точок (воріт якості, Gate) з відбором в діаграмі Ганта
 • Візуалізація пов'язаних контрольних точок і фаз проекту з KPI Фази
Функціонал може застосовуватися в управлінні проектами, де, наприклад, прийняття рішень про продовження проекту та виділення фінансування з бюджету наступної фази інвестиційного проекту здійснюється тільки після завершення поточної фази за суворо формалізованими ознаками. Забезпечується верхнеуровневий контроль проекту стосовно переходу з фази до фази проекту через проходження контрольних точок (воріт якості, Gate) після прийняття основних проектних рішень з моніторингом KPI за поточною Фазі проекту.
Планування обсягів і поставок проекту
Планування поставок і планування обсягів проекту - введення в систему інформації про заплановані результати виконання проектної задачі. План поставок і обсягів вноситься в систему в кількісних і сумових значеннях. При цьому плановані результати можуть бути віднесені або на дату початку завдання, або на дату закінчення завдання, або розподілені за періодом завдання.

Заплановані результати можуть бути включені в плановий бюджет доходів проектної задачі з деталізацією за підрозділами.
Планування субпідрядів і матеріальних витрат проекту
Планування використання матеріалів, обладнання, субпідрядів і додаткових витрат проекту - введення в систему інформації про плановані витрати необхідних для виконання проектної задачі. План використання матеріалів і обладнання вноситься в систему в кількісних і сумових значеннях. План використання субпідрядів і додаткових витрат вноситься в систему в сумових значеннях. При цьому плановані витрати можуть бути віднесені або на дату початку завдання, або на дату закінчення завдання, або розподілені за періодом завдання.

Заплановані витрати можуть бути включені в плановий бюджет витрат проектної задачі з деталізацією за підрозділами.
Планування персоналу і трудовитрат проекту
Система дозволяє призначати керівника конкретної проектної задачі, і автоматично її підзадач, відмінного від керівника проекту в цілому.

Відмінною особливістю системи є рольова структура трудових ресурсів, яка спрямована на полегшення процесу планування, управління і аналізу не тільки трудових ресурсів, а й проектного управління в цілому.

Співробітник в рамках системи являє собою конкретну фізичну особу, що займає певну посаду на підприємстві.

Трудовий ресурс являє собою унікальну сукупність людських ресурсів і апаратних засобів, залучену в якості виконавця тих проектних робіт, які в рамках системи є елементарними (НЕ декомпозіруются).

Роль трудового ресурсу - це абстрактний трудовий ресурс, який об'єднує в собі кваліфікацію, посадові обов'язки і місце у функціональній ієрархії підприємства. Ролі трудових ресурсах використовуються при розробці плану проекту, аналізі здійсненності проекту, і оперативному плануванні завантаження трудових ресурсів.

Призначення трудових ресурсів на проект - введення в систему інформації про те, які саме трудові ресурси підприємства передбачається використовувати для виконання робіт в рамках того чи іншого проекту.

Призначення ролей і планування трудовитрат проектної завдання - введення в систему інформації про те, які саме ролі трудових ресурсів підприємства передбачається використовувати для виконання робіт в рамках конкретної проектної задачі. При цьому вказується обсяг трудовитрат і їх вартість. Вартість залучення трудових ресурсів можна вводити як вручну, так і за допомогою раніше заданої нормованої вартості використання ресурсів.

Призначення конкретних трудових ресурсів і планування трудовитрат проектної завдання - введення в систему інформації про те, які саме конкретні трудові ресурси підприємства передбачається використовувати для виконання робіт в рамках конкретної проектної задачі.
Управління завантаженим і робочим часом за проектами
  Аналіз завантаження ролі / спеціальності

  Для аналізу здійсненності портфеля проектів, що моделюється в системі передбачена обробка "Аналіз завантаження ресурсів", яка дозволяє вчасно відстежити конфлікт з використовуваних ресурсів між затвердженими, виконуваними і планованими проектами підприємства (ресурсний конфлікт).

  Для аналізу завантаження трудових ресурсів в системі передбачений відповідний звіт, який призначений для отримання інформації з запланованого завантаження трудових ресурсів в розрізі проектів, проектних завдань, елементарних операцій і періодів часу.

  Оперативне завантаження фахівців

  Для планування оперативного завантаження фахівців на проектах в системі передбачена відповідна обробка, яка призначена для оперативного розподілу погодинного часу фахівців між завданнями різних проектів.

  Для обліку робочого часу за проектами в системі передбачений документ "Розподіл робочого часу за тиждень", який призначений для введення в систему даних про розподіл робочого часу витраченого трудовим ресурсом, протягом календарного тижня, за проектними і позапроектні завданням, а також для введення в систему даних про втрачений (витрачений непродуктивно) робочий час.
  Реєстрація фактичних даних і подій проекту
  Для кожної проектної задачі існують плани освоєних обсягів, матеріальних витрат і плани додаткових витрат. В процесі виконання проекту фактичні дані можуть розходитися з плановими. Для реєстрації фактично виконаних освоєних обсягів, витрат матеріальних ресурсів і додаткових витрат в системі передбачені відповідні документи.

  Для фіксації факту контрольного події (проходження віхи) в системі передбачений документ "Закриття проектної віхи".

  Для збору і візуалізації інформації про господарські операції (представлених первинними документами), які були зроблені в рамках конкретного проекту, в системі передбачена обробка "Господарські операції проекту".

  Управління фінансами проектів
  Система дозволяє створювати, зберігати і актуалізувати плани трьох бюджетів проекту: бюджет витрат за проектом, бюджет доходів за проектом, бюджет руху грошових коштів (надходжень і виплат) за проектом. Елементи бюджетів зберігаються в розрізі проектних завдань, статей бюджету, контрагентів і контрактів (договорів з контрагентами).

  Для бюджету витрат за проектом в системі передбачена функція автоматичного формування елементів бюджету. Бюджет витрат формується за інформацією про витрати, заплановані на залучення трудових, матеріальних і фінансових ресурсів до виконання проектної задачі. Автоматичне формування проводиться на підставі схеми розподілу суми, запланованої на залучення того чи іншого ресурсу, за статтями витрат. Схема розподілу налаштовується користувачем, причому допустима ситуація, коли за статтями бюджету витрат розподіляється не вся запланована сума, а лише якась частина.

  Ключовою особливістю контуру управління фінансами проекту є неявна прив'язка елементів бюджету до календарного періоду. При плануванні бюджетів період задається у вигляді набору правил, що описують прив'язку елемента бюджету до тимчасових рамок проектної задачі. При зміні термінів проектної задачі (в тому числі і при виконанні актуалізації проекту) система виробляє автоматичний перерахунок фінансових планів.

  Введення даних про фактичні надходження і виплати, а також про нарахування фактичних доходів і витрат може проводитися на будь-якій стадії життєвого циклу проекту, і навіть після завершення проекту.

  На рівні бюджетів проекту система дозволяє виробляти:
  • План-фактний аналіз бюджету доходів, витрат і рухів грошових коштів за проектом в розрізі проектних завдань, статей бюджету, контрагентів, договорів та календарних періодів.
  • Аналіз відхилень між даними поточного фінансового плану, будь-який з версій фінансового плану і фактичним станом справ, виявлення відхилень.
  Візуальний інструментарій системи дозволяє користувачеві отримувати дані бюджетів проекту, як в табличному вигляді, так і в графічному (діаграми і графіки). У межах однієї екранної форми можна отримати детальний і зведений план будь-якого з бюджетів, зіставлення доходів з витратами і надходжень з виплатами, зіставлення планових і фактичних даних, і т.д.
  Диспетчеризація проектних робіт
  Методологія, закладена в систему, визначає для проектних робіт ряд особливостей, що підвищують ефективність процесів планування і контролю. А саме:
  • Конкретна робота, виконувана в рамках проекту трудовим ресурсом, повинна розташовуватися на самому нижньому рівні структури декомпозиції робіт.
  • У цієї роботи може бути один і тільки один виконавець. У разі, якщо для виконання роботи потрібно залучити кількох виконавців, потрібно або декомпозировать роботу на ряд елементарних операцій, або об'єднати виконавців в один трудовий ресурс. Принцип «одна робота - один виконавець» є наріжним для контуру управління роботами.
  Життєвий цикл проектної роботи складається з наступних стадій:
  • Попереднє планування. На цій стадії в плані проекту з'являється елементарна операція, вказується виконавець, тривалість, трудомісткість і вартість роботи. В якості виконавця на цій стадії фігурує роль трудового ресурсу.
  • Оперативне планування. На цій стадії визначається виконавець роботи, визначаються точні терміни. В якості виконавця на цій стадії фігурує трудовий ресурс. Прийняття до виконання. На цій стадії виконавець отримує інформацію про доручену йому завдання і підтверджує свою участь в її виконанні.
  • Виконання. На цій стадії проводиться періодичний введення в систему даних про витрачений на задачу робочий час. Звіт про виконання. На цій стадії виконавець звітує у виконанні роботи, вказує фактичні терміни і свої фактичні трудовитрати.
  • Завершення. На цій стадії керівник підтверджує завершення роботи, в разі необхідності коригує фактичні терміни і трудовитрати.
  Допускається нелінійне проходження проектної роботи за стадіями: завдання може бути повернута виконавцю на доопрацювання, завдання може бути завершена з ознакою "неуспішно" (в цьому випадку створюється новий екземпляр завдання і передається іншому виконавцю), і т.д.

  Реалізований в системі механізм ескалацій проектних робіт дозволяє виконавцю донести до керівництва, дані про передбачувані затримки виконання робіт. Ці дані використовуються механізмом актуалізації - "погані новини" впливають на календарні терміни проекту за фактом їх реєстрації в системі.

  На рівні проектних робіт система дозволяє виробляти:
  • Збір і подальший аналіз даних про розподіл робочого часу виконавців між проектними і позапроектні завданнями, а також даних про непродуктивних витратах (втрати) робочого часу.
  • Аналіз накопиченої статистичної інформації щодо виконання робіт, план-фактний аналіз тривалості, трудомісткості і вартості виконання робіт, виявлення та аналіз відхилень.
  • Аналіз накопиченої статистичної інформації з ескалації проектних робіт, виявлення та аналіз причин зриву поставлених термінів, аналіз наслідків таких зривів.
  Візуальний інструментарій системи дозволяє користувачеві в зручній формі одержувати інформацію про роботи, в яких він є або виконавцем, або керівником. У поданні списку завдань активно використовується колірне і графічне кодування, можливий висновок списку завдань у вигляді діаграми Ганта.
  Актуалізація проекту
  Ключовим механізмом контура управління проектами є механізм актуалізації проекту: на підставі даних про фактичне виконання (або ж зриві виконання) проектних робіт нижнього рівня декомпозиції система виробляє повний перерахунок календарних термінів всіх елементів проекту. Актуалізація проекту, що виконується регулярно, дозволяє керівнику отримувати достовірну інформацію про стан робіт і оперативно реагувати на виникаючі проблеми.
  Версіонування проекту
  Система дозволяє створювати і зберігати в інформаційній базі необмежену кількість версій плану проекту. Основне завдання підсистеми версіонірованія - дати можливість користувачам системи вести паралельно кілька планів за одним проектом. Одночасне ведення декількох планів необхідно для наступних цілей:
  • Мати можливість планувати в декількох розрізах (наприклад, базовий план, затверджений план, поточний план)
  • Мати можливість відстежити історію зміни (динаміку) кожного розрізу і порівняти її з фактом.
  План-фактний аналіз проекту:
  • S-крива проекту
  • Аналіз динаміки економіки проекту
  • План-фактний аналіз освоєних обсягів
  • Аналіз освоєного обсягу за трудовитратами
  • План-фактний аналіз витрат трудових ресурсів
  • План-фактний аналіз використання ресурсів
  • План-фактний аналіз витрат матеріальних ресурсів
  • План-фактний аналіз додаткових витрат
  • Аналіз стану проектних завдань
  • План-фактний аналіз термінів проекту
  • План-фактний аналіз контрольних подій (віх) проекту
  • Аналіз проекту за показниками.
  На рівні проекту система дозволяє проводити аналіз динаміки економіки проекту, план-фактний аналіз освоєних обсягів, аналіз освоєного обсягу за трудовитратами, план-фактний аналіз витрат трудових ресурсів, план-фактний аналіз використання ресурсів, план-фактний аналіз витрат матеріальних ресурсів, план-фактний аналіз додаткових витрат, аналіз стану проектних завдань, план-фактний аналіз термінів проекту, план-фактний аналіз контрольних подій (віх) проекту, аналіз проекту з показниками, а також будувати S-криву проекту.
  Управління комунікаціями проекту
  Система дозволяє створювати і зберігати в інформаційній базі завдання проектів. Завдання проектів призначені для введення і обліку внутрішніх робіт проектного офісу. Завдання можуть бути прив'язані до проекту або проектної задачі або бути самостійною одиницею.

  В системі передбачений механізм коментування завдань і механізм управлінням статусами завдань.
  Управління знаннями, нормування
  Система дозволяє створювати і зберігати в інформаційній базі шаблони проектів. Шаблон може являти собою як закінчений план проекту, так і будь-який з фрагментів плану проекту. Структура даних шаблону практично повністю ідентична структурі проекту: структурна декомпозиція робіт, інформація про трудових, матеріальних і фінансових ресурсах, бюджети. Головна відмінність шаблону від плану проекту полягає в тому, що в шаблоні немає календарних термінів. По суті, шаблон проекту описує технологію, використовувану підприємством для виконання типових проектів.

  В системі реалізована можливість обміну даними між контурами управління проектами та управління знаннями. Будь-який план проекту можна зберегти у вигляді шаблону. Будь-який з шаблонів можна завантажити в план проекту, при цьому план проекту може бути заміщений, а може бути доповнений даними шаблону - план проекту може бути зібраний з декількох шаблонів. При виконанні будь-яких операцій обміну даними між контурами управління знаннями та управління проектами в інформаційній базі зберігається зв'язок між елементом шаблону і відповідним йому елементом проекту.

  На рівні шаблону проекту система дозволяє виробляти:
  • Аналіз статистичної інформації з використання технологій, прийнятих на підприємстві, в реальних проектах.
  • Аналіз відхилень (за тривалістю, трудомісткості, вартості проектних робіт), що виникають в типових проектах. Результати аналізу використовуються для виявлення "вузьких місць" і "кращих практик", а також використовуються для прийняття рішень щодо вдосконалення технологій виконання проектів.
  • Оцінка проекту
  • Розрахунок ціни контракту
  • Формування плану проекту за шаблоном і оцінкою.
  В системі передбачений документ дозволяє на підставі інформації кількості людино-годин за ролями, потрібних на реалізацію контракту, і сум інших витрат сформувати звіт, що відображає заплановану собівартість контракту, можливий прибуток і рентабельність, розрахувати планову вартість контракту при заданому% рентабельності.

  На підставі документа "Розрахунок ціни контракту" і шаблону проекту система дозволяє сформувати план проекту.
  Управління проектними договорами
  Система дозволяє деталізувати склад договору контрагентів до актіруемих етапів, вказати умови оплати за договором і встановити зв'язок між договором і етапами проекту.

  Інформація про умови оплати за договором використовується при формуванні бюджету руху грошових коштів за етапами проекту.
  Управління документами проекту
  Варіанти роботи з документами:
  • Зберігання документів в інформаційній базі
  • Зберігання документів в "Документообіг"
  Система дозволяє використовувати внутрішню підсистему роботи з файлами або зовнішню - "Документобіг".

  Основні дії з документами - відкриття, захоплення на редагування, запис нової версії доступні безпосередньо з системи.

  Для об'єктів деяких типів (проекти, проектні завдання і т.д.) система дозволяє створювати, зберігати і модифікувати посилання на документи, розташовані в сховищі "Документообіг".
  Управління ризиками проекту
  Розроблена підсистема, яка дозволить ідентифікувати ризики проекту, провести оцінку ризиків проекту, запланувати заходи щодо роботи з ризиками, зафіксувати звершення ризиків, здійснювати моніторинг управління ризиками проекту.
  Управління портфелями і програмами проектів
  Система дозволяє об'єднувати проекти в програми та портфелі. В одному портфелі і / або одній програмі проектів можуть перебувати проекти на різних стадіях життєвого циклу. Портфель проектів і програма проектів є додаткові аналітичні розрізи для всіх звітів і аналітичних інструментів системи, в яких в тій або іншій якості фігурують проекти.

  На рівні портфеля проектів система дозволяє проводити:
  • Складання тематичного плану за проектами. Моделювання складу проектів, що входить до тематичного плану, з різними показниками за періодами планування;
  • Аналіз контрольних подій портфеля проектів. Зведення інформації про контрольні події різних проектів в одному поданні. Формування графічної карти проектних віх. У разі фактичного або потенційно можливого зриву термінів проводиться розрахунок прогнозованих фінансових санкцій. Результати аналізу використовуються для прийняття рішень в процесі оперативного і фінансового контролю діяльності підприємства;
  • Аналіз поточного стану та динаміки зміни ключових показників проектів, що входять в портфель або програму. Значення ключових показників можуть бути введені вручну керівниками проектів, а можуть і автоматично розраховуватися системою, в разі, якщо вихідні дані для розрахунку можна отримати в інформаційній базі.
  Управління ресурсами проектної організації
  Система підтримує три варіанти управлінської структури підприємства:
  • Проектна структура управління. Планами проектів, трудовими ресурсами та виконанням робіт керують керівники проектів і проектних завдань.
  • Функціональна структура управління. Планами проектів, трудовими ресурсами та виконанням робіт керують керівники підрозділів і департаментів.
  • Матрична структура управління. Планами проектів керують керівники проектів, трудовими ресурсами та виконанням робіт керують керівники підрозділів.
  В системі використовуються рольова структура трудових ресурсів і дворівневе планування проектних робіт: на етапі попереднього планування роботи плануються за ролями (спеціальностями), потім на етапі оперативного планування проводиться розподіл робіт між трудовими ресурсами.

  Система дозволяє нормувати вартість залучення трудових ресурсів до виконання робіт, для одного трудового ресурсу та / або ролі в системі може зберігатися будь-яку кількість облікових ставок.

  На рівні пулу трудових ресурсів система дозволяє виробляти:
  • Моделювання ресурсних обмежень підприємства шляхом введення в систему планової потужності для кожної з ролей (спеціальностей). * Зіставлення планової і фактичної потужності ролей трудових ресурсів, виявлення "вузьких місць".
  • Аналіз запланованої і фактичної завантаження ресурсів, виявлення "перевантажених" і "недовантажених" трудових ресурсів. Сервісні можливості
  • Перевірка структури проекту
  • Пошук проблемних об'єктів Підсистеми ІБ
  Порівняння функціональних можливостей версій
  Функціональні можливості
  ПРОФ
  КОРП
  Оцінка проекту і розрахунок ціни контракту
  Управління проектами
  Планування змісту і термінів проекту
  Контрольні точки проекту
  Проектне бюджетування
  Управління проектними договорами
  Планування персоналу і трудовитрат проекту
  Управління завантаженням і робочим часом по проектам
  Планування обсягів і поставок проекту
  Планування субпідрядів і матеріальних витрат проекту
  Реєстрація фактичних даних і подій проекту
  Диспетчеризація проектних робіт
  Актуалізація проекту
  Версіонування проекту
  План-фактний аналіз проекту
  Управління комунікаціями проекту
  Управління документами проекту
  Управління ризиками проекту
  Управління портфелями і програмами проектів
  Нормування, проектні рішення
  Вартість
  ПРОФ
  11 100 грн
  основна поставка
  КОРП
  36 000 грн
  основна поставка
  Додаткова ліцензія
  від 11 400 грн
  за 1 робоче місце
  Замовити
  Для оформлення замовлення залиште контактні дані
  Як до Ваc звертатись?
  Ваша електронна адреса
  Ваш контактний телефон
  *Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних
  Замовити
  Для оформлення замовлення залиште контактні дані
  Як до Ваc звертатись?
  Ваша електронна адреса
  Ваш контактний телефон
  *Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних
  Замовити
  Для оформлення замовлення залиште контактні дані
  Як до Ваc звертатись?
  Ваша електронна адреса
  Ваш контактний телефон
  *Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних
  Залишились запитання?
  Залиште контактні дані і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом
  Як до Ваc звертатись?
  Ваша електронна адреса
  Ваш телефон
  Завантаження файлів
  Можливо завантажити до 10 файлів
  Коментарі
  *Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних