Автоматизація бізнесу > Продукти > ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування -Своя справа

ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування -Своя справа

ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування

Для забезпечення уніфікації виробничого і регламентованого обліку ремонтів
Рішення призначене для співробітників наступних підрозділів:
 • Служба головного механіка
 • Служба головного енергетика
 • КВП
 • Служба метрології
 • Відділ матеріально технічного забезпечення (постачання)
 • Бухгалтерія
 • АСУ ТП
Рішення ТОіР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування призначено для організації системи управління ремонтами і обслуговуванням устаткування на підприємствах різних галузей, в т.ч. з урахуванням вимог стандарту ISO 55000 з управління активами.

Рішення відноситься до класу EAM-систем (Enterprise Asset Management - управління основними фондами та активами підприємства).

Основні бізнес-процеси, що автоматизує рішення

Облік обладнання і нормативів
Збір та підтримка в актуальному стані інформації про обладнання підприємства, його характеристики, нормативи ремонту і ТО, а також її надання іншим процесам ТОіР.
Облік показників експлуатації
Облік показників експлуатації для збору, зберігання і аналізу відомостей про технічний стан устаткування під час його експлуатації.
Планування технічного обслуговування і ремонтів
Забезпечення належного збереження обладнання в перспективний період, підтримання нормативного рівня його технічного стану і працездатності.
Управління матеріально-технічним забезпеченням ремонтів
Забезпечення потреби підприємств в запасних частинах (агрегатах, вузлах і деталях), матеріалах, інструментах та обладнанні.
Управління персоналом
Визначення чисельності необхідного ремонтного та експлуатаційного персоналу, задіяного у виконанні ТО і ремонтів.
Управління нарядами і роботами
Формування та облік виконання нарядів на ремонтні роботи, при необхідності формування нарядів-допусків до них, а також контроль ступеня виконання ремонтних робіт і облік виконаних ТО і ремонтів.
Управління документацією
Консолідація і зберігання електронного архіву документів (креслень, схем та ін.) Надання персоналу ремонтних служб оперативного доступу до необхідних в роботі з документами та історії ремонтів обладнання.
Аналіз ефективності і формування звітності
Аналіз ефективності використання активів підприємства і формування звітності різної цільової спрямованості.

Функціональні можливості

Ознайомтесь більш детально із функціональними можливостями і оцініть переваги використання рішення
Облік обладнання і нормативів
Фундаментом усієї системи управління ТО і ремонтами є початкове створення бази об'єктів ремонту і подальше підтримання її в актуальному стані.

Основні технічні дані обладнання, відомості про його місцезнаходження, відомості про проведення планових і аварійних ремонтів включаються в картку обладнання.
Регулярне ведення записів в картках дає можливість оцінювати технічний стан обладнання, обгрунтовано і точно визначати річну потребу в змінних елементах (агрегатах, вузлах, приладах) для заміни зношених.

Важливою частиною опису обслуговуємого і ремонтуємого обладнання, систем будівель і споруд, засобів КВП є багаторівневі класифікатори обладнання. Наявність загальноприйнятних класифікації в системі дозволяє структурувати однорідну інформацію про обладнання, проводити типізацію, швидко шукати потрібні групи обладнання і нормативів.

В системі реалізована можливість автоматичного створення ієрархічного списку обладнання по заданому реквізиту об'єкта ремонту.

Класифікатор нормативних ТО і ремонтів містить повну інформацію про всі можливі ремонти і ТО, заданы для типів, моделей і груп обладнання на підприємстві.
Цей класифікатор включають в себе інформацію про технологічні карти ТО і ремонтів.
Реалізована можливість ведення класифікаторів як для фіксованих ремонтних циклів, так і для послідовних ланцюжків пов'язаних ремонтів.

Технологічна карта ТО і ремонту містить перелік елементарних технологічних операцій ТО і ремонту з зазначенням для кожної операції нормативних витрат МТО і трудовитрат.

Система підтримує Версіонування технологічних карт.

Реалізована можливість відображення операцій прийняття до обліку та списання обладнання.
Облік показників експлуатації
Експлуатаційний (експлуатаційно-ремонтний) персонал проводить огляди закріпленого за ним обладнання при прийомі і здачі змін.

Всі виявлені при оглядах дефекти: несправності в роботі устаткування, відхилення від нормального стану обладнання, в тому числі не потребують негайної зупинки для їх усунення, фіксуються в системі в Журналі дефектів.

Окремо необхідно виділити технічні огляди устаткування. Вони є окремим випадком регламентованого ТО, плануються поряд з ремонтами.

В процесі оглядів обладнання вимірюються і заносяться в систему значення контрольованих показників.
При досягненні значень показників критичних величин персонал формує повідомлення про необхідність ремонту.
В системі реалізована можливість настройки автоматичної розсилки повідомлень відповідальним особам і автоматичного введення документів про виявлені дефекти при досягненні значеннями показників критичних величин.

Ведення історії показань вимірювальних приладів дозволяє відстежувати поточний стан обладнання.

Залежно від виробничої значимості обладнання, впливу його відмов на безпеку персоналу і стабільність виробничих і технологічних процесів ремонтні впливи можуть реалізуватися у вигляді ремонту з напрацювання, ремонту за технічним станом, або у вигляді їх поєднання.
В системі можна планувати ремонти по всім перерахованим вище стратегій.
Фактично ремонт більшої частини обладнання неминуче заснований на поєднанні (в різних пропорціях) регламентованого ремонту і ремонту з напрацювання.

Напрацювання обладнання може бути виражене в машино-годинах, кілометрах пробігу, кубометрах добутої породи, літрах і ін. Напрацювання обладнання фіксується в системі в Журналі напрацювання.

В системі реалізована можливість ведення обліку перебування обладнання в різних станах: в ремонті, консервації, аварійному простої. На підставі даних, зареєстрованих в системі, можна оперативно отримувати інформацію про простої обладнання за заданий період, розраховувати показники ефективності використання обладнання.

Планування технічного обслуговування і ремонтів
Базовою метою формування планів-графіків ППР обладнання служить забезпечення належного збереження обладнання в перспективний період, тобто підтримка нормативного рівня його технічного стану і працездатності.

На підставі базової мети формуються конкретні цільові орієнтири і показники, обгрунтовуються і вирішуються найважливіші завдання по ТО і ремонту устаткування:
 • формування перспективних, річних і місячних планів ремонтних робіт;
 • розробка основних напрямків і пріоритетів;
 • визначення потреби в видах і обсягах робіт по кожному об'єкту;
 • визначення основних джерел ресурсозабезпечення і шляхів залучення необхідних ресурсів.

Річні плани-графіки ППР обладнання складаються в системі механіками підрозділів, які попередньо погоджують їх з іншими службами підприємства. У річні плани-графіки ППР включається все обладнання, яке підлягає ремонту в планованому році, а також регламентованому ТО.
На підставі річних планів-графіків ППР за допомогою спеціальних документів коригувань можна сформувати річні, місячні і тижневі план-графіки ППР.
При їх формуванні в системі враховуються фактичні дані по об'єктах ремонту, занесеним в систему.

На підставі планів-графіків ППР в системі формуються кошториси ремонту (заявки на ремонт), які є операційними документами з планування ремонтних робіт.

Потреба в запасних частинах, матеріалах і інструментах в системі формується зі складу технологічних операцій нормативних ТО і ремонтів в складі планів-графіків ППР.

Відповідно до виконуваних функцій визначається чисельність ремонтного персоналу. Загальна кількість ремонтних робітників, необхідна для виконання майбутнього ремонту, визначається в системі кількістю ремонтуємого обладнання, трудомісткістю ремонту кожної одиниці обладнання, тривалістю ремонту і прийнятим режимом проведення ремонтних робіт на підприємстві (кількість змін, їх тривалість).

Для формування бюджету на певний період повинні бути сформовані графіки ППР на цей період. На підставі інформації про плановані нормативни ТО і ремонти розраховуються суми перспективних витрат.
Управління матеріально-технічним забезпеченням ремонтів
Ведення первинного обліку МТО в рамках управління ТО і ремонтами полягає у визначенні переліку номенклатури МТО, використовуваного при виконанні ТО і ремонтів.

В системі реалізована можливість завдання незнижуваного залишку - мінімальна кількість МТО, яке завжди необхідно мати на складі на випадок виникнення надзвичайних ситуацій: аварій, поломок, що вимагають виконання позапланового ремонту, та ін. Незнижуваний залишок МТО може бути списаний тільки при виникненні аварійної ситуації.

Для можливості змін в планах ремонту на певний період в системі реалізована можливість коригування планових витрат МТО.

На підставі потреби в матеріалах в системі складаються заявки (замовлення на внутрішнє споживання) на її забезпечення, які підлягають подальшій обробці в відділі матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) підприємства.

На підставі замовлення на внутрішнє споживання позиції номенклатури можуть бути зарезервовані з поточного залишку на складах або розміщені в замовленнях постачальникам.

Для контролю витрат МТО порівнюються планові і фактичні показники витрат номенклатури в кількісному і грошовому вираженні. Планові показники в системі формуються на підставі графіків ППР на необхідний період, а також сформованих на їх підставі і на підставі дефектів і зовнішніх підстав для робіт кошторисах ремонту. Фактичні показники формуються на підставі актів виконаних робіт.
Управління персоналом: контроль трудовитрат
Для забезпечення постійної працездатності обладнання на підприємстві в системі реалізовані інструменти для регулювання чисельності ремонтного персоналу.

Визначення необхідних компетенцій в рамках управління ТО і ремонтами полягає у визначені переліку кваліфікацій, необхідних при виконанні ТО і ремонтів.
Після визначення переліку необхідних для виконання ТО і ремонтів кваліфікацій необхідно призначити відповідність між кваліфікаціями і співробітниками, які виконують ТО і ремонти.

При плануванні трудовитрат кількість ремонтних робітників, необхідних для виконання тих чи інших операцій, порівнюється з кількістю, що є на підприємстві.
За результатами цього аналізу можуть бути прийняті рішення по управлінню чисельністю персоналу, ефективністю його роботи.

Для контролю трудовитрат в системі реалізована можливість порівняння планових і фактичних витрат в кількісному і грошовому вираженні.
Планові показники формуються на підставі графіків ППР, а також сформованих на їх підставі і на підставі дефектів кошторисах ремонту, на необхідний період. Фактичні показники формуються на підставі актів виконаних робіт.
Управління нарядами і роботами
Метою управління нарядами і роботами є формування і облік виконання нарядів на ремонтні роботи, при необхідності формування нарядів-допусків до них, а також облік виконаних ремонтних робіт.

На підставі сформованих заявок на ремонт в системі можна сформувати наряди на виконання ремонтних робіт.

Заходи щодо забезпечення безпечного ведення ремонтних робіт визначаються і оформляються безпосередньо перед початком ремонту у вигляді видачі дозволу, який вдає із себе наряд-допуск на проведення вогневих, газонебезпечних та ін. робіт відповідно до діючих інструкцій.

Завершення робіт по ремонту оформлюється актом виконаних робіт.
Керування документацією
Мета керування документацією - надання персоналу ремонтних служб оперативного доступу до необхідних в роботі з документами та історії ремонтів обладнання.

Відомості про проведення планових і аварійних ремонтів записуються в системі в хронологічному порядку в картці обладнання. Регулярне ведення записів в картках дає можливість оцінювати технічний стан основного обладнання, обгрунтовано і точно визначати річну потребу в змінних елементах (агрегатах, вузлах, приладах) для заміни зношених.

У системі передбачена можливість ведення бази даних текстових і графічних документів. База даних документів дозволяє здійснювати наступні дії:
 • введення, коригування та відображення текстових і графічних документів (включаючи таблиці, схеми, креслення та фотографії);
 • прив'язка документів до одиниць обладнання.
У системі є можливість налаштування інтеграції в системою "Документообіг".
Формування звітності за показниками ефективності
Для аналізу ефективності управління активами в системі можна використовувати такі звіти:
 • План-фактний аналіз ППР
 • План-фактний аналіз витрат
 • Витрати номенклатури
Крім того, в залежності від виконуваних функцій співробітник може сформувати різні звіти:
 • Список обладнання
 • Напрацювання обладнання
 • Контрольовані показники
 • Стривай обладнання
 • План МТО, трудовитрат і інструментів
 • План-факт виконання ремонтів підрядниками та інші.
В системі реалізована можливість налаштування регламентних завдань для розсилки звітів відповідальним осібам. Можливе використання різних налаштувань звітів при формуванні розсилаються звітів різних відповідальним.
Мобільний додаток
Для організації робіт по обходу обладнання для діагностики, оглядів і перевірки, розроблено спеціальний мобільний додаток.
Функціональні можливості
ПРОФ
КОРП
Облік обладнання і нормативів ремонту
Відображення переміщення, вибуття обладнання, облік гарантійних зобов'язань виробника
Автоматично формуємі ієрархії об'єктів ремонту
Облік показників експлуатації
Автоматизація ремонтів за станом
Планування технічного обслуговування і ремонтів
Планування технічного обслуговування і ремонтів з урахуванням жорстких ремонтних циклів
Планування технічного обслуговування і ремонтів з урахуванням зупиночних ремонтів
Управління нарядами і роботами
Управління нарядами і роботами з урахуванням небезпечних операцій, роботи підвищеної небезпеки.
Налаштовуємі бізнес-процеси
Система сповіщення
частково
Базова звітність з аналізу ефективності ТОІР
Аналіз показників ефективності ТОіР з урахуванням KPI, можливість розширення переліку показників
Інтеграція з системою Документообіг
частково

Вартість

ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування
36 000 грн
основна поставка
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування КОРП
165 000 грн
основна поставка
Додаткова ліцензія
від 9 300 до 11 100 грн
за 1 робоче місце

Доопрацювання та налаштування Управління ремонтами

Наші фахівці проведуть налаштування та доопрацювання програми Управління ремонтами
відповідно до вимог та особливостей вашої організації.
Популярні послуги

Нам довіряють

Відгуки
 • Первоцвіт-Фарм - це мережа аптек яка складається з більше 50 аптек які знаходяться в місті Житомир.
  За більш як 5 років роботи ми автоматизували всі аптеки та налагодили управлінський облік.
  За допомого програми Бухгалтерія було автоматизовано такі ділянки обліку:
  - податковий облік;
  - бухгалтнерський облік;
  - управління персоналом та розрахунок заробітної плати та ін.
  Первоцвіт-Фарм позитивно оцінює проведену роботу ПП "ПФ "Своя справа" так як за рахунок вповадження системи:
  - ефективність роботи збільшилась на 35%;
  - прозорість всіх операцій на підприємстві;
  - оперативний аналіз роботи.
  Дякуємо за співпрацю!
  Первоцвіт-Фарм
 • Житомирський бронетанковий завод - вид діяльності ремонт війсьвої техніки.
  З 2008 року ми працюємо з ПП "ПФ "Своя справа". За 14 плідних років роботи був автоматизований бухгалтерський та податковий облік. Розроблялися форми під специфіку роботи підприємства, а саме:
  - облік автотранспорних засобів;
  - деталізований облік незавершеного виробництва;
  - план-фактний аналіз собівартості випуску продукції та ремонту.
  - та ін.
  Ми висловлюємо свою вдячність працівникам ПП "ПФ "Своя справа" за якісну роботу та ефективне реагування на звернення!
  ЖБТЗ
Залишились запитання?
Залиште контактні дані і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом
Як до Ваc звертатись?
Ваша електронна адреса
Ваш телефон
Завантаження файлів
Можливо завантажити до 10 файлів
Коментарі
*Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних
Close
Месенджери
Telegram
WhatsApp
Viber
Messenger
Skype
Mail
Phone

Подпишитесь на наши уведомления, то Вы не пропустите важные новости, полезные статьи и выгодные акции
Виберіть розсилку

Зворотній зв’язок
Зателефонуйте нам
за номером
+38 (0412) 44-64-32
або
скористайтесь послугою
“зворотній дзвінок”
Зворотний дзвінок
Зв’яжіться з нами