Управління будівельною організацією Для комплексної автоматизації будівництва

01.10.2020
Управління будівельною організацією
Для комплексної автоматизації будівництва
Комплексне рішення, що охоплює основні контури управління і обліку, яке дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності будівельної організації.
Основні функціональні можливості
Управління будівельним виробництвом
Основний вид діяльності будівельної організації - виконання будівельно-монтажних робіт.

З точки зору управління проектами будівництво об'єкта потрапляє під категорію «реалізація проекту», коли необхідно побудувати унікальну одиницю (будь то житловий будинок, діловий центр або промисловий цех) в обмежені терміни (є плановий термін будівництва).

Класичні системи управління проектами як західні, так і вітчизняні не орієнтовані на управління проектами певних галузей, так як реалізують класичні методики.

Підсистема «Управління будівельним виробництвом» є системою управління саме будівельних проектів, так як максимально враховує специфіку галузі та особливості національного досвіду будівництва.
Реалізовані можливості підсистеми:
Планування
Створення календарних планів робіт для великої кількості об'єктів будівництва; розгляд всіх об'єктів будівництва в розрізі організації, проекту.
Можливість створення декількох сценаріїв виконання одного проекту, для вибору найбільш оптимального.
Можливість розрахунку календарних планів класичними методами.
Визначення планової собівартості будівництва
Ведення обліку фактичного виконання робіт календарного плану (формування КБ - 2).
Відображення інформації про плани робіт в графічному вигляді.
Можливість заповнення календарних планів будівництва на основі проектів, що ведуться в MS Project.
Призначення виконавців
Призначення безпосередніх виконавців - співробітників організації для виконання запланованих робіт
Шаблони
Створення шаблонів робіт, груп робіт або цілих проектів, для спрощення внесення даних
Матеріальні ресурси
Формування потреб і заявок в матеріально-технічних ресурсах.
Облік фактично витрачених матеріалів, в розрізі робіт і всього об'єкту будівництва.
Побудова графіків
Можливість побудови графіків роботи ресурсів в розрізі робіт і об'єкту будівництва.
Можливість побудови графіків використання в роботах матеріалів в розрізі робіт і об'єкту будівництва
Можливість формування тижнево-добових графіків робіт за будь-який період часу
Побудова графіка руху робочої сили.
Оптимізація за ресурсами
Можливість проведення оптимізації за ресурсами, яка в деяких випадках, може істотно скоротити час будівництва.
Управління фінансами
Організація ефективного управління фінансами - одна з найбільш пріоритетних завдань будь-якого підприємства. Наявність системи управління фінансами, орієнтованої на комплексне рішення задач обліку, контролю і планування доходів і витрат, дозволяє підприємству ефективно використовувати власні кошти та залучені інвестиції, підвищити в цілому керованість бізнесу, його рентабельність і конкурентоспроможність.

Використання підсистеми управління фінансами разом з механізмами підтримки територіально розподілених інформаційних баз дозволяє налагодити ефективне управління фінансами холдингів і корпорацій, підвищуючи прозорість їх діяльності та інвестиційну привабливість.

Функціональні можливості підсистеми можуть використовуватися фінансовим директором, співробітниками бухгалтерії і планово-економічного відділу, а також іншими фінансовими службами підприємства.
Бюджетування
Підсистема реалізує функції, необхідні для побудови системи фінансового планування на підприємстві
Планування
Планування руху коштів підприємства на будь-який період в розрізі тимчасових інтервалів, центрів фінансової відповідальності (ЦФО), проектів, залишкових і оборотних показників, додаткової аналітики (номенклатура, контрагенти та ін.)
Моніторинг
Моніторинг фактичної діяльності підприємства в тих же розрізах, у яких проводилося планування
Складання зведеної звітності за результатами моніторингу.
Контроль
Контроль відповідності заявок на витрачання коштів робочому плану на період.
Аналіз
Фінансовий аналіз, аналіз доступності коштів, відхилень планових і фактичних даних.
Управління грошовими коштами
Підсистема управління грошовими коштами (казначейство) виконує функції, необхідні для ефективного управління рухом грошових коштів на підприємстві і контролем над здійснюваними платежами.
Багатовалютний облік
Багатовалютний облік руху і залишків грошових коштів
Планові надходження
Реєстрація планованих надходжень і витрат грошових коштів.
Резервування та розміщення коштів
Резервування коштів під майбутні платежі на розрахункових рахунках і в касах
Розміщення грошових коштів в очікуваних вхідних платежах.
Платіжний календар
Формування платіжного календаря
Первинні документи та інтеграція
Оформлення всіх необхідних первинних документів; інтеграція з системами "клієнт банку".
Управління взаєморозрахунками
Підсистема управління взаєморозрахунками може використовуватися у фінансових, постачальницьких і збутових структурах підприємства, дозволяючи оптимізувати фінансові та матеріальні потоки.
Облік заборгованості
Виникнення заборгованості контрагента перед компанією і компанії перед контрагентом.
Облік причин виникнення заборгованості
Підтримка різних методик обліку заборгованості (за договорами, по замовленнях, по рахунках).
Деталізація взаєморозрахунків
можливість деталізації взаєморозрахунків за розрахунковими документами для будь-якого варіанту ведення взаєморозрахунків
Аналіз
Аналіз поточного стану заборгованості і історії її зміни
Бухгалтерський і податковий облік
Підсистема бухгалтерського і податкового обліку забезпечує ведення обліку відповідно до українського законодавства по всіх ділянках обліку.
Матеріали в будівництві
Акти на списання М-29, М-11, матеріальний звіт, система розподілу відхилень
Витрати
Галузева система збору витрат основного виробництва (власні сили і субпідрядні роботи), допоміжних виробництв, витрат по експлуатації будівельних машин і механізмів, накладних витрат
Виконані роботи
Облік виконання робіт КБ-3, облік придбання робіт субпідрядників, облік послуг генпідрядника і послуг замовника
Спеціалізовані звіти по розрахунках із замовниками та субпідрядниками по виконаним роботам.
Внутрішньогосподарські розрахунки
Облік внутрішньогосподарських розрахунків в мережі філій структурах по широкому спектру операцій
Основні засоби
Галузевий облік основних засобів, нарахування амортизації
Фінансові результати
Облік фінансових результатів діяльності в розрізі об'єктів будівництва
Комплексний облік за напрямами діяльності
Можливість комплексного обліку фактів господарської діяльності диверсифікованих компаній - напрямків промислового виробництва, капітального будівництва, роботи будівельної техніки
Грошові кошти
Операції по банку і касі. Валютні операції.
Підзвітні особи
Розрахунки з підзвітними особами
Оплата праці
Розрахунки з персоналом з оплати праці
Розрахунки з бюджетом
Консолідація
Максимальна зручність до консолідації даних розподілених структур - філіальних організацій і груп компаній в спільному використанні з Консолідація
Облік за міжнародними стандартами
Підсистема обліку за міжнародними стандартами, розроблена за консультаційної підтримки компанії PricewaterhouseCoopers, надає фінансовим службам підприємства готову методологічну основу для ведення обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і може бути адаптована до особливостей застосування стандартів на конкретному підприємстві.
Фінансовий облік
Фінансовий облік та підготовка як індивідуальної, так і консолідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ
Трансляція
Трансляція (перенесення) більшої частини облікових записів (проводок) з підсистеми бухгалтерського обліку (ПСБО) за правилами, які можуть гнучко настроюватися користувачем
Паралельне ведення обліку
Паралельне ведення обліку за українськими і міжнародними стандартами по тих ділянках, де відмінності між українськими нормативами та вимогами МСФЗ істотні (наприклад, облік основних засобів, нематеріальних активів)
Регламентні операції
Проведення власних регламентних документів (наприклад, нарахування витрат, облік резервів, облік знецінення активів і ряд інших), а також внесення коригувальних записів в "ручному" режимі
Управління персоналом і розрахунок зарплати
Сьогодні все більше підприємств усвідомлює важливість побудови системи ефективного управління персоналом, так як кваліфіковані, ініціативні й лояльні співробітники здатні істотно підвищити ефективність роботи підприємства. Управління даними про сотні й тисячі співробітників, проведення заходів з підбору і навчання персоналу, оцінки кваліфікації виробничого і управлінського складу, вимагає застосування програмних продуктів, що дозволяють ефективно планувати і здійснювати кадрову політику підприємства.

Співробітники відділу кадрів, відділу організації праці та зайнятості та бухгалтерії можуть використовувати підсистему управління персоналом в єдиному інформаційному просторі для щоденної роботи.

Підсистема призначена для інформаційної підтримки кадрової політики компанії та автоматизації розрахунків з персоналом.
Підбір кадрів
Підсистема забезпечення бізнесу кадрами призначена для документування і автоматизації процесу підбору і оцінки кандидатів, проведеної відділом кадрів. В рамках цієї підсистеми передбачено виконання таких функцій:

 • особистих даних про кандидатів як про фізичних осіб; зберігання матеріалів, що з'являються в процесі роботи з кандидатом, від резюме до результатів анкетування;
 • планування зустрічей з кандидатами і реєстрація прийнятих рішень аж до прийняття на роботу.
Кадровий облік і аналіз кадрового складу
Підсистема обліку кадрів компанії забезпечує зберігання різноманітної інформації про працівників:

 • даних про працівників як про фізичних осіб;
 • про підрозділ і посаду співробітника, кількості займаних ставок;
 • службових телефонів, адрес електронної пошти та іншої контактної інформації.
За накопиченим даними про працівників можна побудувати різноманітні звіти: це списки працівників, аналіз кадрового складу; звіти по відпустках (графіки відпусток, використання відпусток і виконання графіка відпусток).
Ведення регламентованого кадрового документообігу
Підсистема регламентованого документообігу дозволяє автоматизувати кадрові операції відповідно до чинних нормативних документів:

 • висновок і ведення трудових договорів з кожним співробітником організації;
 • формування затверджених форм по праці;
 • персоніфікований облік для ПФ;
 • ведення військового обліку.
Розрахунок зарплати
На виробничому підприємстві важливим аспектом управління бізнесом є побудова системи мотивації робітників, орієнтованої на збільшення обсягу продукції, що випускається з належним рівнем якості продукції, що передбачає зацікавленість персоналу в підвищенні кваліфікації. Для реалізації стратегій мотивації персоналу часто використовується тарифна і відрядна системи оплати праці, для точного розрахунку нарахувань відповідно до прийнятих правил призначена підсистема розрахунку зарплати.

Підсистема дозволяє автоматизувати весь комплекс розрахунків з персоналом, починаючи від введення документів про фактичний виробіток, оплати лікарняних листів і відпусток, аж до формування документів на виплату зарплати та звітності в державні наглядові органи.

Результати розрахунку заробітної плати відображаються в управлінському, бухгалтерському, податковому обліку з необхідним ступенем деталізації:

 • розрахунку управлінської зарплати в управлінському обліку;
 • результатів розрахунку регламентованої зарплати в бухобліку;
 • результатів розрахунку регламентованої зарплати як витрат, що приймаються до обліку для цілей обчислення податку на прибуток (єдиного податку);
 • розрахунку регламентованої зарплати для цілей регламентованих законодавством нарахувань, утримань і податків.
Управління промисловим виробництвом
Одним з найбільш результативних способів зниження витрат у виробництві є побудова й оптимізація плану виробництва продукції. Це дозволяє підприємству знизити рівень простою обладнання і висококваліфікованих фахівців, скоротити терміни виконання замовлень, уникнути зривів планів продажів через перевантаження виробничих ресурсів, оптимізувати рух матеріалів і складські залишки, зробити процес виробництва прозорим і керованим.

Підсистема управління виробництвом призначена для планування виробничих процесів і матеріальних потоків у виробництві, відображення процесів виробничої діяльності підприємства і побудови нормативної системи управління виробництвом.

Функціональні можливості підсистеми можуть використовуватися співробітниками планово-економічного відділу, виробничих цехів, виробничо-диспетчерського відділу та інших виробничих підрозділів.

Реалізовані в підсистемі "Управління виробництвом" механізми планування виробництва забезпечують:
 • Планування для розробки різних варіантів стратегії виробництва або обліку можливих змін в умовах діяльності підприємства;
 • Ковзаюче планування, що розширює горизонт планування в міру настання чергових планових періодів;
 • Проектне планування виробництва;
 • Фіксацію розпланованих даних від зміни (за сценаріями і періодам);
 • Інтеграцію з підсистемою бюджетування.
Планування виробництва
Підсистема призначена для середньострокового і довгострокового планування виробництва і потреби в ресурсах, а також для проведення план-фактного аналізу виконання планів виробництва. При плануванні виробництва забезпечується можливість обліку багатьох параметрів, контролю виконуваності і відстеження виконання плану на різних етапах у декількох розрізах одночасно:

 • За підрозділам і менеджерам;
 • За проектами і підпроектах;
 • За ключових ресурсах;
 • За номенклатурними групами і окремими номенклатурними одиницям.
Формування укрупненого плану виробництва
 • На основі сформованих в підсистемі "Управління продажами" планів продажів здійснюється формування передбачуваних обсягів виробництва в розрізі номенклатурних груп (і, при необхідності, окремих позицій номенклатури);
 • Проводиться виявлення відмінностей між укрупненими й уточненими планами, пакетом розпланованих змінно-добових завдань, даними фактичного виробництва;
 • Здійснюється формування завдань на виробництво, контроль їх виконання і оцінка відставання виробництва.
Планування потреби в ресурсах
 • Можливо формування таблиць споживання і доступності основних (ключових) видів ресурсів при виробництві номенклатурних груп і окремих видів номенклатури;
 • Здійснюється контроль укрупненого плану виробництва на відповідність обмежуючим факторам, наприклад, зведеної доступності основних (ключових) видів ресурсів;
 • Ведеться облік доступності ключових ресурсів.
Позмінне планування виробництва
Підсистема призначена для планування виробництва в короткостроковому періоді в розрізі окремих номенклатурних позицій, а також для проведення план-фактного аналізу виконання планів виробництва виробничо-диспетчерським відділом. У даній підсистемі формується детальний позмінний графік виробництва і споживання, проводиться оцінка його можливості виконання з урахуванням запланованого завантаження ресурсів.

В числі можливостей позмінного планування:
 • Планування з урахуванням доступності потужностей у періодах планування і змін зведеної тривалості операцій по технологічному дереву. У разі недостатності потужностей у періодах здійснюється перенос планованих операцій в підперіоди з доступними вільними потужностями.
 • Формування детального план-графіку виробництва і операцій.
 • Планування "поверх" існуючих планів виробництва і операцій або повне перепланування.
 • Можливість планування операцій для територіально віддалених підрозділів.
 • Планування з урахуванням часу транспортування між складами і підрозділами.
Формування позмінного плану виробництва
 • Плану виробництва, уточненого до окремих номенклатурних позицій з розрахунком точних строків виробництва.
 • Визначення точок розриву процедур розвузлування в технологічному дереві виробництва для всіх виробів, планованих у режимі "збірка на замовлення".
 • Формування графіка завантаження виробничих потужностей і потреби виробництва в сировині і комплектуючих.
 • Формування графіка фінальної збірки з уточненням термінів виробництва.
Визначення доступних потужностей ресурсів
 • Списку робочих центрів і технологічних операцій.
 • Підтримка календарів доступності окремих робочих центрів і введення доступності ресурсів за даними календарів.
 • Об'єднання робочих центрів у групи із завданням пріоритетів для планування.
 • Розрахунок завантаження робочих центрів в ході визначення графіка потреб у матеріалах.
Контроль виконання
 • Формування плану-графіка потреб виробництва.
 • Формування завдань на виробництво, змінно-добових завдань.
 • План-фактний аналіз ходу виробництва, контроль і аналіз відхилень.
Управління витратами і розрахунок собівартості
Одним з найважливіших факторів у конкурентній боротьбі є зниження собівартості продукції, управління витратами. Наявність системи управлінського обліку, що відображає реальну виробничу собівартість, дозволяє підприємству виробити ефективні заходи щодо зниження витрат виробництва і собівартості продукції, підвищити рентабельність бізнесу.

Підсистема управління витратами призначена для обліку фактичних витрат підприємства та розрахунку собівартості продукції на основі даних управлінського обліку.

Основні функції підсистеми:
 • Облік фактичних витрат звітного періоду в необхідних розрізах у вартісному і натуральному вимірі.
 • Оперативний кількісний облік матеріалів у незавершеному виробництві (НЗВ).
 • Облік фактичних залишків НЗВ на кінець звітного періоду в необхідних розрізах.
 • Облік браку у виробництві і на складах.
 • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період основної та побічної продукції (напівфабрикатів, браку) - неповної і повної виробничої собівартості і фактичної повної собівартості реалізації продукції, в т.ч. розрахунок собівартості випуску продукції у переробників.
 • Розрахунок собівартості випуску протягом місяця за документами випуску - по прямих витратах або по плановій собівартості.
 • Облік переробки давальницької сировини.
 • Розрахунок фактичної вартості залишків НЗВ на кінець звітного періоду.
 • Надання даних (звітів) про порядок формування собівартості.
 • Формування звіту за зміну по випуск продукції і послуг у виробництві.
 • Надання даних про структуру собівартості випуску для оцінки відхилень від заданих нормативів.
Управління даними про вироби
Важливим інструментом управління виробництвом є управління даними про склад продукції і напівфабрикатів, маршрути проходження виробів по виробничих підрозділах і складах.

Нормування складу продукції дозволяє контролювати списання матеріалів у виробництво (лімітно-забірні карти), планувати собівартість продукції, аналізувати розбіжності між плановою та фактичною собівартістю і виявляти їх причини.

Завдання маршрутної (технологічної) карти дозволяє планувати ланцюжок виробництва продукції, на кожному етапі оцінюючи її виконуваність з урахуванням завантаження устаткування і доступності необхідних для виробництва ресурсів.

Функціональні можливості підсистеми можуть використовуватися головним інженером і співробітниками, які працюють у відділах головного конструктора та головного технолога.

В рамках управління виробництвом реалізована функція обліку нормативних витрат матеріалів при виробництві та аналіз відхилень від норм. Норми споживання матеріалів закладаються в специфікації виготовлення продукції.

Нормативний склад продукції використовується:
 • при аналізі відхилень від норм для контролю якості продукції
 • для розрахунку собівартості - як база розподілу непрямих витрат
Для цілей змінного планування весь технологічний процес можна представити у вигляді набору послідовностей операцій. Такий набір задає маршрутну карту виготовлення продукції. Кожна операція може бути охарактеризована своїм набором матеріальних потреб на вході і набором виробів на виході.

Управління основними засобами та ремонтами
Виконання виробничої програми в строк і оптимальне використання ресурсів можливо при якісному плануванні технічного обслуговування і ремонту основних засобів (ОЗ) підприємства. Використовуючи можливості підсистеми управління ремонтами, підприємства можуть здійснювати планування і облік діяльності по технічному обслуговуванню та ремонтам обладнання:
 • Нормативну базу для обслуговування ОЗ
 • Планувати обслуговування ОЗ і ресурси для його проведення
 • Враховувати результати проведеного обслуговування ОЗ
 • Аналізувати відхилення в термінах і обсягах обслуговування ОЗ
Підсистема дозволяє автоматизувати всі типові операції обліку основних засобів.

Підтримується широкий спектр способів розрахунку амортизації. При розрахунку амортизації, можна вказати не тільки метод розрахунку, а й необхідність застосування графіка розподілу суми річної амортизації по місяцях.

Підсистема дозволяє отримувати детальну інформацію про стан основних засобів, аналізувати ступінь їх зносу і відстежувати виконання робіт з обслуговування обладнання.
Управління продажами
В умовах розширення ринків збуту і асортименту продукції, що випускається важливим аспектом діяльності підприємства є управління замовленнями покупців і продажами продукції: планування і аналіз фактичних показників у різних аналітичних розрізах.

Застосування підсистеми комерційним директором, співробітниками відділу збуту і складськими працівниками дозволить підвищити ефективність їх діяльності.

Підсистема управління продажами забезпечує наскрізну автоматизацію процесу продажів продукції і товарів на виробничому підприємстві, в оптовій і роздрібній торгівлі. Підсистема включає засоби планування і контролю продажів, дозволяє вирішувати завдання управління замовленнями покупців. Підтримуються різні схеми продажу продукції і товарів - зі складу і під замовлення, продаж в кредит або по передоплаті, продаж товарів, прийнятих на комісію, передача на реалізацію комісіонеру тощо.
Управління замовленнями покупців
Виконання замовлень точно в строки і прозорість ходу виконання кожного замовлення поступово стає все більш важливим аспектом діяльності багатьох виробничих підприємств.

Функціональність управління замовленнями, реалізована в системі, дозволяє оптимальним чином розміщувати замовлення покупців і відображати їх у виробничій програмі відповідно до прийнятої в компанії стратегії виконання замовлень і схемами роботи (робота зі складу, під замовлення).

Всі етапи проходження замовлення і його коректування фіксуються в системі відповідними документами. Менеджер може в будь-який момент:

 • повну інформацію про хід виконання замовлення;
 • відстежувати історію взаємин з клієнтами і постачальниками;
 • оцінювати ефективність і надійність роботи з контрагентами.
За допомогою аналітичних звітів, вбудованих в програму, менеджер може отримувати інформацію про оплату замовлень покупців, про розміщення замовлень у виробництві і ході їх виконання, про розподіл замовлень постачальникам для забезпечення замовлень покупців.
Ціноутворення
Підсистема ціноутворення дозволяє комерційному директору і керівнику відділу продажів визначати і реалізовувати цінову політику підприємства відповідно до наявних аналітичних даних про попит та пропозицію на ринку.

Основні функціональні можливості підсистеми:

 • різних схем формування цін і знижок;
 • формування відпускних цін з урахуванням планової
 • собівартості продукції і норми прибутку;
 • контроль дотримання співробітниками підприємства встановленої цінової політики;
 • зберігання інформації про ціни конкурентів;
 • зберігання інформації про ціни постачальників, автоматичне оновлення закупівельних цін;
 • зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників і конкурентів.
Управління закупівлями
Для забезпечення якості виробленої продукції, забезпечення безперервного постачання виробництва матеріалами і виконання замовлень відповідно до запланованих термінів без перевищення планової собівартості, важливим завданням є ефективне управління закупівлями ТМЦ.

Підсистема забезпечує менеджерів, відповідальних за постачання, інформацією, необхідною для своєчасного прийняття рішень про поповнення запасів ТМЦ, для зниження витрат на закупівлі і чіткої організації взаємодії з постачальниками.
Управління складом (запасами)
Використання підсистеми управління складом (запасами) дозволяє ефективно організувати складське господарство та підвищити продуктивність праці працівників складу, співробітників постачальницько-збутових структур, а так само надає оперативну та розгорнуту інформацію комерційному директору підприємства.

В системі реалізований детальний оперативний облік матеріалів, продукції і товарів на складах, забезпечується повний контроль запасів ТМЦ на підприємстві. Всі складські операції фіксуються за допомогою відповідних документів.
Доступна інформація про стан складських запасів в будь-яких аналітичних розрізах з високою деталізацією: до рівня характеристик товарів (колір, розмір, габарити і т.д.), або до рівня серійних номерів і строків придатності товарів. Передбачена можливість отримання вартісних оцінок складських запасів за собівартістю і потенційного обсягу продажів у відпускних цінах.

Засоби статистичного контролю запасів дозволяють оцінити "привабливість" кожного виробу по його частці в обороті або прибутку підприємства (ABC-аналіз), стабільність продажів (XYZ-аналіз), виявити погано продається, за такими критеріями, як середній термін зберігання, витрата за період і коефіцієнт оборотності.
Управління роздрібною торгівлею і підключення торгового устаткування
Для виробничих підприємств, що мають власні магазини і роздрібні торгові точки, в конфігурації передбачені можливості управління роздрібною торгівлею. Роздрібна торгівля може здійснюватися з будь-якого з складів - оптового, роздрібного або неавтоматизированной торгової точки. Облік товарів в неавтоматизованих торгових точках ведеться по фіксованих роздрібних цінах. Реалізована можливість підключення торгового устаткування: сканери, термінали збору даних, дисплеї покупця, електронні ваги, ККМ в режимах "фіскальний реєстратор", "off-line" і "on-line". Система дозволяє проводити оцінку вартісних запасів у роздрібних цінах, порівнювати обсяги і прибутковість продажів в різних магазинах (торгових точках), контролювати правильність надходження виручки від магазинів і торгових точок.
Управління відносинами з покупцями і постачальниками
Орієнтуючись на потреби клієнтів і йдучи їм назустріч, підприємства потребують гнучкої системи управління відносинами з клієнтами, що дозволяє зберігати і аналізувати різну інформацію про клієнта, відслідковувати всі стадії відносин з клієнтом, аналізувати прибутковість і прибутковість по кожному клієнту, регіону, ринку і групі товарів. Для забезпечення безперебійності постачання і ритмічності виробництва не менш важливим аспектом діяльності є побудова довгострокових стабільних відносин з постачальниками сировини і матеріалів.

Функціональні можливості підсистеми дозволяють управляти відносинами з покупцями, постачальниками, суміжниками і будь-якими іншими контрагентами. Ці можливості можуть бути використані комерційним директором, директором з маркетингу, співробітниками маркетингових, збутових і постачальницьких підрозділів.
  Контроль і оцінка роботи менеджерів
  Рішення дозволяє керівництву (комерційному директору, керівнику відділу збуту, керівнику відділу маркетингу) оцінити і порівняти роботу менеджерів, відповідальних за продажі і роботу з клієнтами, з цілого ряду показників:
  • за обсягами продажів і принесеного прибутку.
  • за коефіцієнтом утримання покупців;
  • за кількістю виконаних замовлень;
  • за кількістю контактів з покупцями;
  • по повноті заповнення бази даних контактною інформацією;
  Ці оцінки можуть використовуватися для побудови об'єктивної системи мотивації персоналу, що відбиває специфіку завдань, що вирішуються різними категоріями менеджерів.
   Інтегровані засоби роботи з електронною поштою
   Засоби роботи з електронною поштою, вбудовані в рішення системи дозволяють значно підвищити оперативність роботи багатьох служб і фахівців підприємства - в першу чергу підрозділів, що відповідають за роботу з клієнтами і постачальниками, збут, закупівлі і маркетинг. Важливо, що ці кошти інтегровані в єдиний інформаційний простір системи. В результаті обробка електронної кореспонденції проводиться в тісному взаємозв'язку з іншими бізнес-процесами підприємства. У числі основних можливостей роботи з електронною поштою, які забезпечує конфігурація:

   • реєстрація кореспонденції, призначення виконавців і контроль виконання; ведення історії листування по кожному контрагенту
   • створення як індивідуальних, так і "публічних" (групових) поштових адрес і розмежування доступу до них для різних груп користувачів;
   • імпорт контактної інформації з поширених поштових клієнтів;
   • автоматична відправка листів по настанню запланованих подій (наприклад, нагадування про оплату);
   • організація розсилок електронних листів - групи адрес для розсилки можуть формуватися як вручну, так і автоматично за заданими користувачем критеріями (наприклад, по регіонах, видам діяльності контрагентів, посадам контактних осіб і т.д.).
    Моніторинг та аналіз діяльності підприємства
    Результативність управління, оперативність і якість рішень, що приймаються керівниками підприємств, багато в чому залежить від того, наскільки ефективно вони можуть використовувати дані про різні аспекти діяльності підприємства, що накопичуються в інформаційних системах.

    Конфігурація включає потужну і гнучку систему звітів, яка дозволяє оперативно аналізувати і безперервно контролювати практично всі аспекти виробничої та торгової діяльності підприємства. У числі основних можливостей системи:
    • Інтелектуальні засоби автоматичної побудови звітів, які не потребують програмування
    • Дизайн в стилі електронних таблиць
    • Зведені таблиці
    • Лінійні, ієрархічні і кросс-звіти
    • Підтримка угруповання
    • Розшифровка окремих елементів звіту (drill-down)
    • Широкий спектр можливостей ділової графіки
    Інформацію можна отримати в будь-яких розрізах з необхідною деталізацією. Користувач може самостійно задавати (набудовувати) рівень деталізації, параметри угрупування і критерії відбору даних у звітах у відповідності зі специфікою розв'язуваних завдань. Такі індивідуальні настройки (фактично - створені користувачем спеціалізовані звіти) можуть бути збережені для подальшого використання.

    Сучасні бізнес-методики, зручні і наочні засоби аналізу інформації, реалізовані в системі, роблять програму дієвим інструментом для вирішення актуальних питань управління.
    Вартість
    Основна поставка
    150 000 грн
    на 1 робоче місце
    Додаткова ліцензія
    від 11 700 грн
    за 1 робоче місце
    Замовити
    Для оформлення замовлення залиште контактні дані
    Як до Ваc звертатись?
    Ваша електронна адреса
    Ваш контактний телефон
    *Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних
    Замовити
    Для оформлення замовлення залиште контактні дані
    Як до Ваc звертатись?
    Ваша електронна адреса
    Ваш контактний телефон
    *Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних
    Залишились запитання?
    Залиште контактні дані і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом
    Як до Ваc звертатись?
    Ваша електронна адреса
    Ваш телефон
    Завантаження файлів
    Можливо завантажити до 10 файлів
    Коментарі
    *Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних

    Підпишіться на наші сповіщення, тоді Ви не пропустите важливі новини, корисні статті та вигідні акції
    Виберіть розсилку

    Зворотній зв’язок
    Зателефонуйте нам
    за номером
    +38 (0412) 44-64-32
    або
    скористайтесь послугою
    “зворотній дзвінок”
    Зворотний дзвінок
    Зв’яжіться з нами