Для підвищення ефективності Вашої організації Управління по цілях і KPI

01.10.2020
Управління по цілям і KPI
Для підвищення ефективності Вашої організації
Для організації, які прагнуть підвищувати власну ефективність за допомогою узгодження показників бізнес-процесів зі стратегічними планами і застосування систем оцінки досягнення поставлених цілей.
Ключові моменти
MBO, BSC, KPI
При розробці продукту був реалізований підхід цільового управління (Management By Objectives - MBO), метод Balanced Scorecard (BSC) і управління операційним і стратегічним розвитком компанії з використанням KPI (ключових показників діяльності).
Ефективна робота керівника
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє керівнику в режимі реального часу ставити завдання співробітникам, проводити моніторинг їх виконання, оцінювати результативність роботи кожного співробітника, наочно відслідковувати взаємозв'язок між поставленими / виконаними завданнями і підсумковим коефіцієнтом результативності співробітника.
Задачі, які вирішує програмний продукт
Моніторинг (Що відбувається?)
Моніторинг роботи організації та бізнес процесів, виявлення та інформування про критично важливу інформацію на основі актуальних даних у вигляді показників (KPI).
1
Аналіз (Хто винен?)
Дослідження закономірностей в області управління ефективністю, багатовимірний аналіз даних різної ступені деталізації і розрізів аналітики.
Розподіл відповідальності за досягнення цілей за рівнями відповідальності.
2
Керування (Що робити?)
Механізм інформування керівників і співробітників про цілі організації, інструмент зворотного зв'язку і стимулювання, розрахунку винагороди.
3
Переваги управління
з використанням програмного продукту
Дозволяє реалізувати системний підхід цільового управління в компанії
Створення єдиної системи цілей (показників) та завдань (єдина інтерпретація)
Гнучкий механізм збору, зберігання і розрахунку показників
Зручність подання даних
(від узагальненого в графічному вигляді на верхньому рівні, через аналіз в розрізі аналітик на середньому, до детального аналізу на рівні транзакцій-документів на нижньому)
Багатовимірний аналіз даних показників по аналітикам
(структуру аналітики визначає користувач)
Інструмент автоматизованого контролю показників і інформування співробітників
(підвищення ефективності зворотного зв'язку)
Забезпечення зв'язку результативності з системою винагороди
Розподіл рівня доступу до системи цільового управління в залежності від прав і ролей
Налаштування алгоритмів збору показників і виведених звітів проводиться користувачами самостійно, без участі програмістів
Функціональні можливості
Ознайомтесь більш детально із функціональними можливостями і оцініть переваги використання рішення
Визначення ефективності співробітників і підрозділів
Управління реалізується через інформування співробітників про існуючі цілі організації, їх ролі і відповідальності в реалізації цих цілей.

Інструмент дозволяє розподілити відповідальність між співробітниками, підрозділами за конкретні бізнес-показники. Через нього реалізується координація зусиль підрозділів, забезпечується регулярний зворотній зв'язок і стимулювання персоналу.

Таким чином, для кожного підрозділу і співробітника формується матриця показників, за які вони несуть відповідальність, вона лягає в основу системи преміювання співробітників за результат.

З використанням цього інструменту керівник може зв'язати стратегічні цілі компанії і поточну (операційну) діяльність.

Програмний продукт дозволяє створювати матриці результативності (MBO-матриці) для кожної посади і підрозділу.
Така матриця містить ключові показники діяльності (KPI) і дозволяє "оцифрувати" результативність співробітника або підрозділу - представивши її як коефіцієнт.

Використовуючи в розрахунку планові цільові орієнтири, ми переводимо оцінку результативності співробітника / підрозділу в об'єктивну площину.
Планові значення за кожним показником - це свого роду угода, яку керівник щомісячно / щоквартально укладає зі своїми співробітниками про досягнення певних результатів.

Такий підхід дозволяє в подальшому проводити моніторинг діяльності, оцінювати ступінь досягнення цілей, наочно демонструвати внесок конкретного співробітника в результати компанії.
  Контроль завдань і доручень
  Для управління результативністю компанії необхідно відстежувати реалізацію проектів, виконання завдань, доручень та ініціатив, сформованих в рамках стратегічних цілей компанії.

  Програмний продукт дозволяє керувати всіма оперативними дорученнями і завданнями, спрямованими на поліпшення конкретних цільових показників.

  Планування і узгодження завдань може йти за принципом зверху-вниз, коли завдання спускаються у вигляді доручень, так і знизу-вгору, коли заходи плануються виконавцем, а потім узгоджуються керівником.

  Продукт дозволяє структурувати робочий час співробітників, зв'язавши їх результативність з виконанням поставлених завдань, підвищити виконавську дисципліну за допомогою контролю дотримання термінів реалізації.
  Управління преміюванням
  Преміювання, орієнтоване на результат, є інструментом, який допомагає керівнику, з одного боку, виділити і відзначити успіхи співробітника, а з іншого боку чітко позначити його роль в загальному виробничому процесі.

  Нефіксована (преміальна) частина оплати праці ставиться в залежність від виробничих та інших значущих для бізнесу показників.

  Можливості програмного продукту дозволяють пов'язати показники діяльності співробітників (KPI) з системою винагороди.

  Програмний продукт дозволяє формувати різні алгоритми розрахунку винагороди, і потім, на підставі отриманих значень досягнення результатів, розраховувати розмір преміальної частини зарплати співробітника.

  Керівник може гнучко задати відповідність рівня результативності співробітника і розміру премії (наприклад, при результативності співробітника нижче 75%, премія не нараховується; при результативності від 76% до 90% - премія розраховується в розмірі половини норми і т.д.).

  Інструмент дозволяє вибирати показники, які беруть участь в розрахунку винагороди і налаштовувати формулу винагороди.

  Такий підхід дозволяє компанії бути більш динамічною, легко адаптуватися до змін ринкової ситуації.
  Оцінка персоналу методом 360 градусів
  Крім об'єктивних показників продукт дозволяє збирати і враховувати оцінки, які засновані на суб'єктивній думці внутрішніх експертів (за аналогією з методом "360 градусів").

  Найчастіше це необхідно для оцінки відповідності дій співробітників корпоративним стандартам (наприклад, вимогам системи менеджменту якості), очікуванням "внутрішніх клієнтів".

  Такими експертами можуть виступати як керівники, так і "споживачі" внутрішніх продуктів і послуг.

  Автоматизований інструмент підтримує механізм, регулярного збору таких оцінок і на основі заданого алгоритму трансформує ступінь відповідності вимогам стандартів в числове значення суб'єктивного показника, що в подальшому використовується для розрахунку винагороди співробітника за період.
  Проведення аналізу бізнес-показників
  Даний інструмент дозволяє проводити дослідження і аналіз даних про ефективність бізнесу в різних вимірах і з різним ступенем деталізації, виявляти закономірності і причинно-наслідкові зв'язки між різними факторами, що впливають на ефективність.

  При проведенні такого аналізу користувач сам визначає параметри і вимірювання (аналітики) формуємих звітів, для кращого розуміння ситуації може перейти з верхнього рівня угруповання (агрегування) даних до найнижчого рівня - документа - транзакції (техніка Drill Down). Інструмент сприяє скороченню термінів отримання необхідної інформації за рахунок того, що побудова звітів відбувається в "один дотик".

  В налаштуваннях системи можливо задавати для кожного цільового показника до 6 розрізів аналітики (один зумовлений і 5 настроюються користувачем). Такої кількості розрізів аналітики досить, щоб забезпечити глибоке занурення в аналіз причинно-наслідкових зв'язків, зберігши при цьому прийнятне швидкодію системи.

  В якості аналітичних розрізів можуть використовуватися будь-які дані обліку. Наприклад, для показника "маржинальний прибуток" крім визначеного розрізу аналітики (відповідальний співробітник), можна задати додаткові: по регіонам, видам діяльності, номенклатурі, контрагентам, філіям.

  Аналітична система дозволяє представляти дані, як в статичному вигляді (на певну дату), так і динаміці (з будь-яких періодів); у вигляді структурованих табличних звітів, так і у вигляді діаграм і графіків.
  Наприклад, з використанням цього інструменту, можна оцінити динаміку обсягів реалізації продукції з певною характеристикою в обраному регіоні, побудувати графік завантаження складських приміщень з урахуванням сезонності, зіставити ефективність маркетингових зусиль і динаміку продажів за період і т.п.
  Моніторинг показників
  Інформаційні панелі бізнес-показників (dashboard) - це інструмент для моніторингу та аналізу інформації про ефективність бізнес-процесів. Впровадження інструменту для регулярного збору і аналізу достовірної інформації про результативність є етапом побудови корпоративної BPM-системи (business performance management - системи управління ефективністю бізнесу).

  Продукт дозволяє в автоматичному режимі збирати необхідні дані з розрізнених облікових систем, оцінки експертів за суб'єктивними показниками, проводити розрахунок об'єктивних показників ефективності роботи компанії, відстежувати зміни показників і проводити їх аналіз в режимі реального часу. Застосування інформаційних панелей показників дозволяє керівнику регулярно вирішувати завдання, пов'язані з моніторингом.

  Інформаційна панель бізнес-показників (dashboards, контрольна, приладова панель) являє собою інструмент графічної візуалізації найбільш важливих для контролю і управління показників в узагальненому, укрупненому вигляді.

  Інформація у вигляді діаграм, графіків і таблиць дозволяє миттєво виявляти критично важливі сигнали на підставі актуальних і релевантних даних. Завдяки цьому інструменту керівники різного рівня, одним поглядом оцінивши ситуацію в компанії, можуть приймати зважені і обгрунтовані рішення.

  За допомогою гнучкого налаштування керівник може самостійно зібрати на одному екрані інформацію по ефективності різних бізнес-процесів компанії (маркетингу і продажів, виробництва, сервісу, управління персоналом і т.д.).

  При цьому він сам вибирає зручний спосіб відображення інформації: у вигляді таблиці, графіки, діаграми або тексту, з урахуванням динаміки (тренду) і стану (зони) показника. Для отримання детальної інформації, можна інтерактивно перейти ("провалитися") в інший інформаційний шар, в якому представити дані в розрізі аналітик.

  На інформаційну панель можуть бути виведені показники пов'язані з виконанням плану по доходах, поточним рівнем операційних витрат, кількістю запитів від клієнтів, швидкості їх обробки, ступеня задоволеності клієнтів, рівні активності менеджерів з продажу та т.п.
  Збір, розрахунок і зберігання інформації за показниками
  Однією з найбільш важливих функцій програмного продукту є підтримка механізму автоматизованого збору, розрахунку і зберігання інформації за цільовими показниками.
  Дані по кожному показнику можуть збиратися трьома способами: вноситися вручну, розраховуватися на основі інших показників, "транслюватися" з облікових або управлінських систем.

  За рахунок того, що в системі в явному вигляді прописуються алгоритми збору показників, це забезпечує виконання найбільш значимого принципу цільового управління - створення "єдиного стандарту", за допомогою якого описується не тільки смисловий зміст цільового показника, але і спосіб його підрахунку. Використання автоматичного розрахунку показників дозволяє застосовувати формули, агрегувати дані нижніх рівнів, будувати каскадну модель показників.
  Інтеграція з обліковими системами
  Вбудовування в робочу базу (Інтеграція в конфігурацію)

  Об'єднання конфігурації «Управління по цілях і KPI» з обліковою системою на платформах Підприємство або BAF (безшовна інтеграція) представляється найбільш зручним підходом за рахунок можливості:
  • використання довідників і документів основної конфігурації в якості аналітичних розрізів за показниками (KPI);
  • реалізації обміну даними всередині єдиного інформаційного простору конфігурації;
  • формування звіти по KPI з деталізацією до первинних документів (господарських операцій, які вплинули на зміну KPI) - техніка Drill-down.
  Обмін через COM-з'єднання

  За допомогою COM-з'єднання можливо забезпечення надійного і швидкого програмного доступу до даних облікової системи на платформі Підприємство або BAF. При цьому підході налаштовуються правила обміну даними в конфігурації «Управління по цілям і KPI». Такий підхід має таку особливість: вивантажувати можливо тільки прості дані (числа - як результат обчислень), без можливості обмінюватися даними по аналітикам.

  Універсальний обмін даними за допомогою XML-пакетів

  Універсальний механізм обміну даними призначений як для обміну з обліковими системами, створеними на основі платформ Підприємство або BAF, так і для організації обміну даними з іншими інформаційними системами, що базуються на інших платформах та технологіях. Як формат обміну використовуються XML документи, а аналітичні дані будуть зберігатися в окремому довіднику аналітик в конфігурації «Управління по цілях и KPI».

  MS Excel, MS Access

  Є можливість завантаження даних з файлів формату MS Excel і MS Access. Інформацію в ці файли можна завантажувати як з облікових систем, так і вносити вручну. Такий підхід має особливості:
  • завантажувати можливо тільки прості дані (числа - як результат обчислень);
  • аналітики завжди представляються як текст.

  Підключення зовнішніх джерел даних (External Data Source) дозволяють:
  • Працювати з зовнішніми базами даних, що не заснованими на платформах Підприємство та BAF.
  • Зовнішнє джерело може отримувати дані з ODBC-джерел з СУБД Microsoft SQL Server, IBM DB2, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft Access, Excel, dBase, Paradox, Visual FoxPro.
  • Підключити багатовимірні джерела даних:
   • Microsoft Analysis Services;
   • Oracle Essbase;
   • IBM InfoSphere Warehouse;
   • Бази даних ERP (SAP, Oracle та ін.);
   • Інтернет-магазину (MySQL / MS SQL);
   • Завантаження даних з Excel;
   • Аналітика сайту (Google Analytics).
    Вартість
    Управління по цілях і KPI
    16 500 грн
    основна поставка
    Додаткова ліцензія
    від 35 790 грн
    за 10 робочих місць
    Замовити
    Для оформлення замовлення залиште контактні дані
    Як до Ваc звертатись?
    Ваша електронна адреса
    Ваш контактний телефон
    *Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних
    Замовити
    Для оформлення замовлення залиште контактні дані
    Як до Ваc звертатись?
    Ваша електронна адреса
    Ваш контактний телефон
    *Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних
    Залишились запитання?
    Залиште контактні дані і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом
    Як до Ваc звертатись?
    Ваша електронна адреса
    Ваш телефон
    Завантаження файлів
    Можливо завантажити до 10 файлів
    Коментарі
    *Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних

    Підпишіться на наші сповіщення, тоді Ви не пропустите важливі новини, корисні статті та вигідні акції
    Виберіть розсилку

    Зворотній зв’язок
    Зателефонуйте нам
    за номером
    +38 (0412) 44-64-32
    або
    скористайтесь послугою
    “зворотній дзвінок”
    Зворотний дзвінок
    Зв’яжіться з нами