Автоматизація бізнесу > Навчання > Міжнародна програма "Податковий менеджмент і планування", кваліфікація "Професійний податковий радник" від Міжнародного Альянсу Професійної Бізнес-еліти - IAPBE.
Професійний податковий радник
Міжнародна програма "Податковий менеджмент і планування", кваліфікація "Професійний податковий радник" від Міжнародного Альянсу Професійної Бізнес-еліти - IAPBE.
Модуль 1. Сертифікований головний бухгалтер по МСФЗ
1. Основні положення

 • Міжнародні законодавчі органи
 • Концептуальні засади фінансової звітності
 • IAS 1 «Подання фінансової звітності»
 • IAS 7 Звіт про рух грошових коштів
 • IAS 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»
2. Елементи фінансової звітності - Облік активів

 • IAS 2 «Запаси»
 • IAS 16 «Основні засоби»
 • IAS 23 «Витрати на позики»
 • IAS 40 «Інвестиційна нерухомість»
 • IAS 36 «Зменшення корисності активів"
 • IAS 38 «Нематеріальні активи»
 • IAS 17 «Оренда»
 • IFRS 5 «Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність»

3. Елементи фінансової звітності - Облік зобов'язань

 • IAS 37 «Резерви, умовні зобов'язання і непередбачені активи"
 • IAS 12 «Податки на прибуток»

4.Елементи фінансової звітності - Визнання доходів і витрат

 • IFRS 15 «Виручка за договорами з покупцями» (вступить в силу 01.01.2018 р)
 • IAS 21 «Вплив змін валютних курсів»

5. Фінансова математика
6. Фінансові інструменти


 • IAS 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання»
 • IFRS 9 «Фінансові інструменти» (вступить в силу 01.01.2018 р)
7. Фінансова звітність групи компаній

 • IAS 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства»
 • IFRS 11 «Спільна діяльність»
 • IFRS 3 «Об'єднання компаній»
 • IFRS 10 «Консолідована фінансова звітність»
 • FRS 12 Розкриття інформації про участь в інших підприємствах »

8. Розкриття інформації


 • IAS 10 «Події після закінчення звітного періоду»
 • IAS 33 «Прибуток на акцію»
9. Аналіз фінансової звітності
Модуль 2. Фінансовий менеджер
Заняття №1
Що таке управління фінансами в малому та середньому бізнесі
Завдання управління фінансами: кому і для чого це потрібно. кейс №1
Хто це робить: принципова різниця між головним бухгалтером і фінансовим директором, коли можливо поєднувати, а коли категорично ні. Кейс № 2
Що потрібно знати, щоб управляти фінансами, а не просто вести облік. Кейс № 3

Домашнє завдання
Проаналізувати завдання фінансово-бухгалтерської служби, виділити пріоритетні для управління фінансами
Проаналізувати ситуацію і зробити висновок на предмет можливості (неможливості) поєднати функціонал фінансового директора і головного бухгалтера
Вхідне тестування для визначення поточного рівня базових професійних знань + індивідуальні рекомендації лектора за підсумками оцінки результатів

Блок №1
Облік і фінансовий менеджмент: практичні особливості і важливі нюанси для фінансового менеджера.

Заняття №2
Управлінський і бухгалтерський облік: що спільного і принципові відмінності. Типова управлінська звітність. Частина №1 Баланс
Бухгалтерський облік: завдання, цілі та рамки застосування
Управлінський облік: завдання, цілі та рамки застосування
Принципові відмінності двох видів обліку і як з ними справлятися на практиці Кейс № 2
Які дії не мають відношення ні до одного з видів обліку. Кейс № 3
Типова управлінська звітність. Баланс.
Три основних звіту (баланс, звіт про фін. Результати, звіт про рух грошей): смислове навантаження кожного звіту, базові вимоги до звітності. Кейс № 1
Баланс: прототипи балансу, базова і похідна інформація, основні вимоги до змісту. Кейс № 2
Що значить читати баланс і які висновки можна зробити з балансу. Кейс № 3сколько балансів і прокоментувати результати

Домашнє завдання
На прикладі типових ситуацій визначити які базові правила обліку порушені і до чого це призведе в майбутньому
На прикладі умовної компанії (з діючого бізнесу) визначити завдання управлінського обліку
Прочитати кілька балансів і прокоментувати результати

Заняття №3
Типова управлінська звітність. Часть №2. Звіт про фін. результатах. Звіт про рух грошей.
Звіт про фінансові результати: прототипи різних структур звіту, базова і похідна інформація, основні вимоги до змісту. Кейс № 1
Що значить читати звіт про фінансові результати і які висновки можна зробити зі звіту. Кейс № 2
Звіт про рух грошових коштів: прототипи різних структури звіту, базова і похідна інформація, основні вимоги до змісту. Кейс № 3
Будуємо звітність разом: на прикладі операцій з реального бізнесу фіксуємо дані в обліку і розбираємо як ці операції впливають на фінансовий стан бізнесу

Домашнє завдання
Прочитати кілька варіантів звітів і прокоментувати результати
За заданим умовам побудувати просту звітність
Проміжне тестування з блоку Облік

Блок №2
Аналіз фінансової звітності: основні та похідні показники. Результати аналізу звітності та управлінські рішення. Пам'ятка початківцю фінансовому менеджеру

Заняття №4
Основні групи показників фінансової звітності та їх практичне значення в прийнятті рішень
Що таке оцінка фінансового стану: як вона проводиться, які показники беруться до уваги Кейс №1
Фінансовий результат і ефективність
Ліквідність і платоспроможність
Фінансова стійкість і незалежність
Показники стану оборотних активів
Показники стану основного капіталу
показники оборотності
Практичний посібник до аналізу

Домашнє завдання
Проаналізувати фінансову звітність за допомогою основних показників і сформулювати висновки.

Заняття №5
Практичні інструменти аналізу: багатофакторна модель Дюпона, ABC і XYZ аналіз
Факторний аналіз за допомогою моделі Дюпона: простий і доступний у використанні інструмент. Разом розглянемо кожен показник, зв'язку між показниками, а також найбільш зручний формат представлення результатів аналізу.
Сфера застосування ABC XYZ аналізу Кейс №1
Покрокова інструкція на прикладі підприємства роздрібної торгівлі + інтерпретація результатів.

Домашнє завдання
Зробити факторний аналіз і проаналізувати результати
Використовуючи ABC і XYZ аналіз запропонувати рішення по оптимізації товарних залишків торгової компанії.

Заняття №6
Підсумкове заняття по блокам Облік і аналіз
Підводимо підсумки, формуємо чек-лист обов'язкової інформації
Проміжне тестування з блоку Аналіз

Блок №3
Основи планування і бюджетування

Заняття №7
Планування в малому і середньому бізнесі
Основні завдання та особливості планування в МСБ
Практичні цілі планування. кейс №1
Фінансова та бюджетна модель: що спільного і в чому принципові відмінності. кейс №2

Домашнє завдання
Відповісти на питання тестування.

Заняття №8
Касове планування як найпростіший приклад планової економіки бізнесу
Що таке касовий план і для чого він потрібен
Варіанти зовнішнього вигляду касового плану
Яка потрібна інформація і де її взяти. кейс №1
Помилки касового планування. Кейс № 2

Домашнє завдання
Скласти касовий план по заданим умовам. Прокоментувати результати.

Заняття № 9
Бюджетування
Види бюджетів, їх практичне значення та практика застосування.
Бюджетні правила і бюджетні регламенти. кейс №1
Як виглядає бюджетна модель і як її наповнити. Кейс № 2
Типові помилки в бюджетування. Робота над помилками. Кейс № 3

Домашнє завдання
Проаналізувати бізнес-кейс на предмет помилок в бюджетування. Запропонувати свої варіанти вирішення.

Заняття № 10
Елементи інвестиційного аналізу
Що потрібно знати початківцю фінансовому менеджеру про інвестиційному аналізі
Основні показники та практика їх застосування

Домашнє завдання
Відповісти на питання тестування
Проміжне тестування з блоку Планування

Блок № 4
Управлінські рішення і завдання фінансового менеджера.

Заняття № 11
Управління оборотним капіталом. Що потрібно знати фінансовому менеджеру?
Практичні приклади рішень та їх вплив на стан оборотного капіталу
Чек-лист важливих питань для правильного аналізу оборотного капіталу.

Домашнє завдання
Проаналізувати управлінські рішення з управління оборотним капіталом, обґрунтувати свою точку зору.

Заняття №12
Ціноутворення й цінова політика. Базова інформація для фінансового менеджера
Основні види цін і базові правила ціноутворення. Цінова політика.
Ціновий калькулятор + практичні приклади з 3-х різних бізнесів.

Домашнє завдання
Скласти 3 цінових калькулятора по заданих умовам.

Заняття №13
Автоматизація фінансової функції
Що на практиці означає автоматизація?
Оцінка ефективності автоматизації: що потрібно знати і як прийняти рішення. Кейс № 1
Стандартні програмні можливості і необхідність доопрацювання. Кейс № 2
Тимчасові рішення. Кейс № 3

Заняття №14
Елементи антикризового управління
Що таке антикризове управління і коли до нього вдаються
Дії фінансово-бухгалтерської служби в умовах антикризового управління. Кейс № 1
Інформаційне забезпечення для прийняття рішень. Кейс № 2

Домашнє завдання
Проаналізувати наведену ситуацію і прийняти рішення про введення / відмову антикризового режиму, аргументувати рішення
Проміжне тестування з блоку Управлінські рішення і завдання фінансового менеджера.

Заняття №15
Підсумкове заняття по блокам Основи планування і Управлінські рішення
Складаємо чек-лист важливої інформації за підсумками навчання
Готуємося до підсумкового тестування
Готуємося до іспиту
Проміжне тестування з блокам Планування та управлінські рішення
Підсумкове тестування по всьому курсу + завдання для пробного іспитуМодуль 3. Податкова практика України
1. Система національного оподаткування та основи права (Україна)
2. Основні засади податкового законодавства України

 • Види податків і зборів
 • Платники податків, їх права та обов'язки
 • Функції контролюючих органів, їх права та обов'язки
 • Об'єкт і база оподаткування, ставка податку
 • Порядок сплати податків і зборів
 • Трансфертне ціноутворення

3. Адміністрування податків і зборів
 • Податкові консультації
 • Податковий контроль
 • Облік платників податків
 • Визначення суми податкових зобов'язань, порядок їх сплати та оскарження
 • Перевірки
 • Відповідальність за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства

4. Податок на прибуток підприємств
 • Платники податку, об'єкт і база оподаткування
 • Порядок обчислення податку
 • Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій
 • Звільнення від оподаткування

5. Податок на прибуток фізичних осіб
 • Платники податку, об'єкт і база оподаткування
 • податкова знижка
 • Особливості нарахування та оподаткування окремих видів доходів
 • Оподаткування операцій з продажу рухомого та нерухомого майна
 • Оподаткування спадщини і доходу, отриманого як дарунок
 • Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем
 • Забезпечення виконання податкових зобов'язань

6. Податок на додану вартість
 • Платники податку, порядок реєстрації та анулювання реєстрації
 • Об'єкт і база оподаткування
 • Місце поставки товарів і послуг
 • Операції, що підлягають оподаткуванню
 • Операції, що не є об'єктом оподаткування
 • Операції, звільнені від оподаткування
 • Податковий кредит
 • Електронне адміністрування ПДВ
 • Звітні (податкові) період

7. Акцизний податок
 • Платники податку, об'єкт і база оподаткування
 • Дата виникнення податкових зобов'язань
 • Податок з товарів, вироблених на території України
 • Податок з товарів, що ввозяться на територію України
 • Акцизні склади і електронне адміністрування
 • Контроль за сплатою податку

8. Екологічний податок
 • Платники податку
 • Об'єкт і база оподаткування
 • Порядок обчислення податку, подання податкової звітності та сплати податку

9.Рентна плата
 • Склад рентної плати
 • Подання декларації та строки сплати
 • Відповідальність платників рентної плати та контроль за її справлянням

10.Податок на майно
 • Склад податку на майно
 • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
 • Земельний податок
 • Орендна плата
 • Транспортний податок
11. Спрощена система оподаткування
 • Платники податку, порядок реєстрації та анулювання реєстрації
 • Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку
 • Особливості нарахування, сплати та подання звітності платниками єдиного податку
 • Відповідальність платників єдиного податку

12. Єдиний внесок на обов'язкове державне соціальне страхування

 • Платники єдиного внеску, їх права та обов'язки
 • Порядок нарахування і сплати єдиного внеску
 • Добровільна сплата єдиного внеску
 • Повноваження контролюючих органів за справлянням та обліком єдиного внеску

13. Основні положення господарської діяльності
 • Поняття зобов'язання
 • Поняття та умови договору, договірні зобов'язання
 • Відповідальність учасників господарських договорів
 • Правові основи трудових відносин
 • Захист в суді прав і законних інтересів суб'єктів господарювання
Модуль 4. Правове регулювання господарсько-економічної діяльності
ТЕМА 1. Правова система України поняття і структура.
1.1. Поняття права правової системи і її структура
1.2. Система права та її елементи
1.3. Джерела (форми) права і загальні принципи їх застосування
1.4. Система нормативно-правових актів (законодавства) України

ТЕМА 2. Загальна характеристика господарського права
2.1. Предмет і система господарського права.
2.2. Загальна характеристика законодавства, яке регулює господарську діяльність підприємства.
2.3. Принципи господарського права.

ТЕМА 3. Основи правового статусу суб'єктів господарювання
3.1. Поняття і види суб'єктів господарювання
3.2. Фізичні особи - підприємці: поняття, реєстрація, ліквідація.
3.3. Юридичні особи: поняття, види.
3.4. Загальна характеристика окремих організаційно-правових форм юридичних осіб

ТЕМА 4. Загальна характеристика акціонерного товариства
4.1. Поняття і види акціонерних товариств
4.2. Порядок створення акціонерного товариства
4.3. Статутний капітал акціонерних товариств
4.4. Акціонерний капітал: види акцій і форми їх випуску

ТЕМА 5. Майно (капітал) юридичних осіб
5.1. Загальні положення про право власності інші речові права
5.2. Склад і джерела формування майна юридичної особи
5.3. Майно господарських товариств

ТЕМА 6. Загальні положення про зобов'язання
6.1. Загальні положення про зобов'язання. Підстави виникнення зобов'язання
6.2. виконання зобов'язання
6.3. Способи забезпечення виконання договірних зобов'язань
6.4. припинення зобов'язання

ТЕМА 7. Загальні положення договірного права
7.1. Поняття і види договорів
7.2. зміст договору
7.3. Укладення, зміна і розірвання договору
7.4. Загальна характеристика окремих видів договорів

ТЕМА 8. Захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання
8.1. Судоустрій в Україні
8.2. Процедури вирішення господарських спорів, які застосовуються різними органами
8.3. Виконання рішень господарського суду

ТЕМА 9. Правове регулювання відновлення платоспроможності або банкрутства суб'єкта господарювання.
9.1. Поняття неплатоспроможності та банкрутства
9.2. Сторони та інші учасники процесу в справах про банкрутство
9.3. Стадії провадження у справах про банкрутство
9.4. Позасудові та судові процедури, які застосовуються до боржника

ТЕМА 10. Загальна характеристика трудового договору
10.1. Трудове законодавство України і його загальна характеристика
10.2. Поняття і зміст трудового договору
10.3. Порядок укладення трудового договору. Види трудових договорів
10.4. Порядок розгляду трудових спорів

ТЕМА 11. Державні органи нагляду та контролю у сфері підприємництва
11.1. Правові основи державного нагляду і контролю підприємницької діяльності.
11.2. Перевірки фіскальних органів
11.3. Перевірки контрольних органів
11.4. Перевірки правоохоронних органів

ТЕМА 12. Правове регулювання забезпечення економічної конкуренції в сфері підприємництва
12.1. Конкурентні відносини як об'єкт правового регулювання
12.2. Правові засоби контролю монопольного становища на ринку суб'єкта підприємницької діяльності
12.3. Захист господарської (підприємницької) діяльності від недобросовісної конкуренції
12.4. Порядок розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

ТЕМА 13. Правове регулювання бухгалтерського обліку та аудиту
13.1. Правове регулювання бухгалтерського обліку
13.2. Поняття аудиту. Створення, діяльність та ліквідація аудиторських організацій
13.3. Порядок проведення аудиту. Аудиторський висновок

ТЕМА 14. Відповідальність у сфері господарювання.
14.1. Поняття юридичної відповідальності
14.2. Захист цивільних прав. Поняття, форми і види цивільно-правової відповідальності
14.3. Поняття, форми і види господарсько-правової відповідальності
14.4. Публічно-правова відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності

Модуль 5. Міжнародна економічна діяльність.
Програма:

1. Вибір юрисдикції, аналіз податкового законодавства, застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, організація економічної присутності компанії, місцевий директор, номінальний сервіс. Загальні поняття постійного представництва, вигодоодержувача, податкове резидентство компанії. Директиви ЄС ATAD 1 і ATAD 2, DAC 6 і MLI. Судова практика ЄС по холдинговим структурам. (Лектор: Федоренко Тетяна)

2. Відкриття банківського рахунку для іноземної компанії в сьогоднішніх реаліях. Міжнародний банкінг для клієнтів: де відкривати рахунки і як працювати з банками? Складнощі відкриття і ведення рахунків в іноземних банках. (Лектор: Соловйова Ольга)

3. Основні правила міжнародного податкового планування для використання в бізнес-моделях іноземних компаній. Сучасні тенденції і ризики, які потрібно враховувати в плануванні при роботі через закордонні компанії. (Лектор: Соловйова Ольга)

4. Бізнес-моделі використання іноземних компаній для торгівлі та у сфері послуг, IP box, IT, для цілей захисту активів, при отриманні пасивних доходів у формі відсотків за позиками або роялті, холдингові (сплячі). (Лектор: Ходаковський Павло)

5. Угоди M & A з використанням іноземних компаній: структурування, податкова обв'язування, Due Diligence контрагента, джерело доходу коштів. (Лектор: Загрядская Марія)

6. ПДВ в ЄС вступний курс: що потрібно знати при роботі з компаніями з ЄС. (Лектор: Соловйова Ольга)

7. Трансферне ціноутворення. (Лектор: Ходаковський Павло)

8. КІК: основні поняття на прикладах кількох країн. - (лектор: Федоренко Тетяна)

9. Фонди і трасти для особистого планування, інвестиційні фонди і фінансові компанії. Навіщо вони Вам. - (лектор: Ходаковський Павло)

10. Приватне імміграційно-податкове планування приватного життя з активами і бізнесом в різних країнах, податкове резидентство. Процедура автоматичного обміну банками фінансовою інформацією для податкових цілей (CRS). Найбільш ефективні країни для податкової міграції та зміни резидентського статусу. (Лектор: Загрядская Марія)
Блок 6. Організаційна методика податкового консультування та податковий аудит.
1. Введення в податкове консультування і податковий аудит в рамках Податкового кодексу РК і законопроекту про податкові консультантів
2. Вимога з етики або основи професійної поведінки при здійсненні податкового консультування
3. Функціональні обов'язки податкового консультанта в рамках законопроекту про податкові консультантів і законодавства про запобігання тероризму. відповідальність консультанта
4. Податковий аудит в рамках Податкового кодексу РК і законопроекту про податкові консультантів:
Ø Планування та Методика проведення податкового аудиту.
Ø Завершення податкового аудиту. Аудиторські висновки та підготовка звітів (висновків).
Ø Відповідальність податкового консультанта з податкового аудиту
5. Аудит податкових звітів та певних податків.
6. Податкове консультування. Методика податкового консультування та підготовка висновків з податкового консультування

Кваліфікаційні вимоги для претендентів на підготовку за програмою ПНС з метою подальшої здачі іспиту:
 • вищу юридичну або економічну освіту + стаж роботи в юриспруденції або економічній сфері не менше 3-х років;
Або
 • наявність міжнародного сертифіката в фінансово-економічній або юридичній сфері і стаж роботи в цих же сферах не менше 5-ти років.
Або
 • непрофільний вищу освіту і стаж роботи не менше 5-ти років в фінансово-економічної сфері або юриспруденції.
Кваліфікаційний іспит на отримання міжнародного документа за британською програмою «Професійний податковий радник» IAPBE:

 • Проводиться у вигляді спеціалізованого онлайн-тестування, що складається з 6-ти блоків практичних і теоретичних питань по 25 штук в кожному блоці, що в сумі становить 150 питань;
 • Тривалість іспиту становить 6 годин з перервою в одну годину після перших трьох годин тестування;
 • Прохідний бал становить 100 правильних відповідей;
 • Вартість іспиту з реєстрацією становить 160 фунтів. Під час повторної здачі - 80 фунтів;
 • Екзаменаційні сесії основні: березень, липень, грудень.
Після навчання за даною програмою Ви можете здати додатково іспити на отримання міжнародних дипломів за програмами "Сертифікований головний бухгалтер по МСФЗ" від Асоціації Сертифікованих бухгалтерів - IAAP "Фінансовий менеджмент і аналіз", кваліфікація "Фінансовий менеджер" від Міжнародного Альянсу Професійної Бізнес-еліти - IAPBE .
Тобто при бажанні на виході Ви можете отримати 3 міжнародних диплома! Деталі дізнавайтеся у своїх фахівців.

Іспит за даною програмою можна здавати частинами, окремо кожен модуль або кілька модулів в одну сесію.

Програма підготовки оплачується однією сумою кратної 6-ти модулів, що входять в структуру програми. Розстрочка платежів не допускається, це пояснюється наявністю складно-складовою структури програми, що включає кілька кваліфікаційних напрямків, змістовно пов'язаних між собою, але в про загальній сумі становлять меншу вартість, ніж сума оплати окремих програм, що входять в програму ПНС. Програма «Професійний податковий радник» розрахована на 380 аудиторних і позааудиторних годин підготовки.

Наявність міжнародних сертифікатів у претендента на підготовку, схожих по кваліфікації з будь-якими модулями програми ПНР, дають можливість зменшити вартість підготовки за програмою на суму кратну шести від номінальної вартості за один модуль. Даний залік поширюється на будь-який з 6-ти модулів програми ПНР, але не повинен перевищувати 50% від номінальної вартості всієї програми.

Якщо претендент на здачу іспиту має міжнародні сертифікати ACCA, CIMA, IAB / IAAP, IFA, IAPBE, ICFM / ICB за програмами, схожих по кваліфікації з будь-якими модулями програми ПНР (наприклад, МСФЗ або Фінансовий аналіз), які були отримані не більше 3-х років тому на момент звернення до акредитованого центру підготовки з метою здачі іспиту за програмою «Професійний податковий радник», такий фахівець звільняється від здачі екзамену з відповідним модулям даної сертифікаційної програми.
Графік заходів
Сертифікований головний бухгалтер по МСФЗ
Лютий 2021
Фінансовий менеджер (Фінансовий менеджмент і аналіз)
Квітень 2021
Міжнародна економічна діяльність
Квітень-травень 2021
Організаційна методика податкового консультування та податковий аудит
Лютий-березень 2021
Податкова практика України
Записи занять
Правове регулювання господарсько-економічної діяльності
Лютий-квітень 2021 р
Детальний графік по кожному блоку можна подивитися в відповідному розділі з детальною інформацією по програмі.
Кваліфікація: Професійний податковий радник
Формулювання в дипломі: The diploma of professional taxation adviser
Диплом: DipPTA
Деталі курсу

З 25.02.2021 по 31.05.2021

Академічних годин: 380

Кількість занять: 60

Кількість людей: 25

Вартість: 10200 грн.
Close
Месенджери
Telegram
WhatsApp
Viber
Messenger
Skype
Mail
Phone

Підпишіться на наші сповіщення, тоді Ви не пропустите важливі новини, корисні статті та вигідні акції
Виберіть розсилку
Зворотній зв’язок
Зателефонуйте нам
за номером
+38 (0412) 44-64-32
або
скористайтесь послугою
“зворотній дзвінок”
Зворотний дзвінок
Зв’яжіться з нами